Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
Zarządzenie Nr 29/2023/GN

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 29/2023/GN

Zarządzenie Nr 29/2023/GN
Wójta Gminy Krzeszyce

z dnia 6 kwietnia 2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2023 poz. 40 ze zmianami ), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. 2023 poz. 344 ze zmianami ) oraz uchwały Nr XV/87/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia, wynajmowania i użyczania.

zarządzam:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2. Załączniki Nr 1  stanowi jednocześnie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Wójt Gminy Krzeszyce
Stanisław Peczkajtis

Załącznik do zarządzenia Nr 29/2023/GN
Wójta Gminy Krzeszyce
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

1. Obręb Krzeszyce – nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w granicach działki nr 917 o pow. 0,04ha, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00023254/9. Działka nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzeszyce przeznaczona jest jako tereny rolne.

 Łączna cena nieruchomości 5 000,00zł + 23% VAT

2. Obręb Rudnica – nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w granicach działki nr 219/4 o pow. 300m2, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00014821/9.Działka nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzeszyce położona jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 Łączna cena nieruchomości 15 000,00zł + 23% VAT

3. Obręb Rudnica – nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w granicach działki nr 136/14 o pow. 600m2, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00023228/8.Działka nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzeszyce położona jest w granicach dopuszczalnego rozwoju osadnictwa.

 Łączna cena nieruchomości 8 000,00zł + 23% VAT

4. Obręb Dębokierz – nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w granicach działki nr 82/3 o pow. 200m2, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00022967/3. Działka nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzeszyce położona jest w granicach dopuszczalnego rozwoju osadnictwa.

 Łączna cena nieruchomości 6 500,00zł + 23% VAT

Niniejszy załącznik, stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. 2023 poz. 344 ze zmianami) stanowi wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art.34 ust.1i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami po cenie podanej w niniejszym wykazie winny złożyć stosowne oświadczenie w terminie do dnia 19.05.2023r. Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzeszyce pokój nr 7 lub tel. (095) 7573161 wew.29

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu