Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6690
/
/
ZARZĄDZENIE NR 29/ 2023

OGŁOSZENIE

ZARZĄDZENIE NR 29/ 2023

ZARZĄDZENIE NR 29/ 2023

BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 9 marca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344) zarządzam co następuje:

§1. Przeznaczam do dzierżawy działkę nr 305/4 o pow. 0,3897 ha, położoną w obrębie 2 miasta Moryń, stanowiącą własność gminy Moryń, oznaczoną w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00053921/4, stanowiącą nieruchomość gruntową niezabudowaną. Działka ma regularny kształt (prostokąt). Dojazd do działki dobry – drogą gruntową.

Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako: RIVa.

Informacja o przeznaczeniu – dzierżawa gruntu pod uprawy rolne, na okres do 3 lat. Nawożenie nawozami naturalnymi należy stosować w terminach wynikających z ustawy o nawozach i nawożeniu. Nawozy naturalne stosowane na gruntach powinny być przykryte lub wymieszane z glebą nie później niż następnego dnia po wywiezieniu. Składowanie nawozów na wydzierżawionej nieruchomości będzie stanowiło podstawę do odstąpienia od umowy dzierżawy.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat – wysokość czynszu – 107,17 zł rocznie, który będzie naliczony proporcjonalnie w stosunku do terminu zawarcia umowy.

Czynsz płatny za 2023 r. płatny w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia umowy, za pozostały okres płatny do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

Aktualizacja czynszu jeden raz do roku o procent inflacji podawany przez GUS za rok poprzedni.

Obciążenia i zobowiązania nieruchomości – nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

§2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w §1, podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń miasta i gminy Moryń, w Urzędzie Miejskim w Moryniu, ogłoszenie w prasie lokalnej, stronach internetowych Urzędu, infopublikatorze.pl

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§4. Termin wywieszenia wykazu: od 9 marca 2023 r. do 30 marca 2023 r.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Wykaz

I N F O R M A C J A

Samochód osobowy