Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6697
/
/
Zarządzenie Nr 3/2023/GN Wójta Gminy Krzeszyce

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 3/2023/GN Wójta Gminy Krzeszyce

Zarządzenie Nr 3/2023/GN
Wójta Gminy Krzeszyce

z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40 ze zm.), art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1899 ze zm.) uchwały XL/237/2022 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Karkoszów oraz uchwały Nr XV/87/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia, wynajmowania i użyczania

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, opisana w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej http://infopublikator.pl/   oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej i zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzeszyce https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrzeszyce/  

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 3/2023/GN
Wójta Gminy Krzeszyce
z dnia 11 stycznia 2023 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

1. Obręb Karkoszów nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki 176/2 o pow. 46m2, dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00024853/5. Działka posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce dla obszaru inwestycyjnego w miejscowości Karkoszów uchwalony uchwałą nr XXXVI/209/2022 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 22.08.2022. Działka oznaczona symbolem PU2 – teren zabudowy produkcyjnej, zabudowy usługowej, składów i magazynów

 Łączna cena nieruchomości 4 500,00zł +23%VAT.

Niniejszy załącznik , stosownie do art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1899 ze zm.) stanowi wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami po cenie podanej w niniejszym wykazie winny złożyć stosowne oświadczenie w terminie do dnia 23.02.2023r.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzeszyce pokój nr 7 lub tel. (095) 7573161 wew. 29.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Otwocka informuje, że Zarządzeniem Nr 43/2024 z dnia 05.03.2024 r.  przeznaczył do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową położoną przy  ul. Szczyglej 5 w Otwocku

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie: Siciny

INFORMACJA