Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

272/2023

z dnia

29.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4904
/
/
ZARZĄDZENIE NR 33/2023

OGŁOSZENIE

ZARZĄDZENIE NR 33/2023

ZARZĄDZENIE NR 33/2023

BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do oddania w użyczenie działkę nr 109 o powierzchni 31300 m2 obręb Przyjezierze. Dla nieruchomości prowadzona jest KW SZ1Y/00048109/8. Nieruchomość jest działką niezabudowaną. Do działki prowadzi droga utwardzona, położona około 2 km od Morynia i około 400 m od jeziora Morzycko.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje.

Użyczenie przekazane jest na okres 3 lat dla Gminnego Stowarzyszenia Turystycznego „TUR – MOR”.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat: brak

Biorący w użyczenie będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości i opłaty związane

z eksploatacją nieruchomości.

Działka przeznaczona jest na cele rekreacyjno – sportowe oraz na realizację celów statutowych Stowarzyszenia, w szczególności zagospodarowanie działki nr 109 na cele sportowo – rekreacyjne.

§ 2. Wykaz nieruchomości opisanej w § 1 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Moryniu, ogłoszenie w prasie, stronach internetowych Urzędu, infopublikator.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 4. Termin wywieszenia wykazu: od 14 marca 2023 r. do 4 kwietnia 2023 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Obwieszczenie Starosty Tatrzańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego pod znakiem AB.6740. 23.2023.ASS w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” nr K420043 Trybsz – Czarna Góra w miejscowości Czarna Góra – ETAP II. Rozbudowa drogi na odcinku od km 4+520,60 do km 4+572,70 – ul. Nadwodnia.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica,

WYKAZ NR 174/2023