Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6607
/
/
ZARZĄDZENIE NR 33/2023

OGŁOSZENIE

ZARZĄDZENIE NR 33/2023

ZARZĄDZENIE NR 33/2023

BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do oddania w użyczenie działkę nr 109 o powierzchni 31300 m2 obręb Przyjezierze. Dla nieruchomości prowadzona jest KW SZ1Y/00048109/8. Nieruchomość jest działką niezabudowaną. Do działki prowadzi droga utwardzona, położona około 2 km od Morynia i około 400 m od jeziora Morzycko.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje.

Użyczenie przekazane jest na okres 3 lat dla Gminnego Stowarzyszenia Turystycznego „TUR – MOR”.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat: brak

Biorący w użyczenie będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości i opłaty związane

z eksploatacją nieruchomości.

Działka przeznaczona jest na cele rekreacyjno – sportowe oraz na realizację celów statutowych Stowarzyszenia, w szczególności zagospodarowanie działki nr 109 na cele sportowo – rekreacyjne.

§ 2. Wykaz nieruchomości opisanej w § 1 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Moryniu, ogłoszenie w prasie, stronach internetowych Urzędu, infopublikator.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 4. Termin wywieszenia wykazu: od 14 marca 2023 r. do 4 kwietnia 2023 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Starosta Szamotulski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

V nieograniczony przetarg ustny

V nieograniczony przetarg ustny

VI nieograniczony przetarg ustny