Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6614
/
/
ZARZĄDZENIE Nr 34/2023

OGŁOSZENIE

ZARZĄDZENIE Nr 34/2023

ZARZĄDZENIE Nr 34/2023

BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do oddania w dzierżawę część działki niezabudowanej nr 391 o pow. 37,50 m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00041055/5.

Informacja o przeznaczeniu – oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat, przeznaczona na cele rekreacyjne.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń – nie obowiązuje.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

roczny czynsz – 10,88 zł.(słownie: dziesięć 88/100) plus obowiązujący podatek Vat, płatny w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia umowy za rok 2023, za pozostały okres do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

Aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły.

Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

§2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: na terenie miasta i gminy Moryń, ogłoszenie w prasie – Infopublikatorze.pl, stronach internetowych Urzędu,

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§4. Termin wywieszenia wykazu: od 14 marca 2023 r. do 4 kwietnia 2023 r.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA