Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

114/2024

z dnia

23.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7195
/
/
Zarządzenie nr 413/22 Burmistrza Knyszyna z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Zarządzenie nr 413/22 Burmistrza Knyszyna z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do sprzedaży

Knyszyn, 28 czerwca 2022 r.

Gk.6840.4.2022

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, Dz.U. z 2021 r. poz. 1834) zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2022 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (parter urzędu) wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży objęty Zarządzeniem Nr 413/22 Burmistrza Knyszyna z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie nr 413/22

Burmistrza Knyszyna

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, Dz.U. z 2021 r. poz. 1834), art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( U. 2021 poz. 1899, Dz. U. z 2021 r. poz. 815) zarządzam, co następuje:

&1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Knyszyn, położoną w Knyszynie przy ul. Jagiełły, gmina Knyszyn – zgodnie z załącznikiem.

& 2. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (parter). Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu co najmniej lokalnym (www.infopublikator.pl), na stronie internetowej www.knyszyn.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl).

                Załącznik do Zarządzenia nr 413/22

Burmistrza Knyszyna

z dnia 28 czerwca 2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY KNYSZYN

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

  1. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

Nr geodezyjny 401/9 o powierzchni 0,0060 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako Bi – inne tereny zabudowane oraz nr geodezyjny 401/11 o powierzchni 0,2971 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako Bi – inne tereny zabudowane. Księga wieczysta Nr BI1B/00095277/2 – Sąd Rejonowy w Białymstoku ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok IX Wydział Ksiąg Wieczystych.

  1. Opis nieruchomości:

Knyszyn jest miastem w powiecie monieckim położonym w odległości około 25 km w kierunku północnym od Białegostoku, przy drodze krajowej Nr 65 (do Ełku) i wojewódzkiej Nr 671 (Jeżewo-Korycin). Miasto Knyszyn jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. Obszar miasta o powierzchni około 4 km2 w większej części stanowią grunty rolne i leśne, zaś w mniejszej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej indywidualnej oraz w części usługowej (handlowej) zlokalizowanej przede wszystkim w centrum miasta liczącego około 3 tys. ludności. W obszarze zabudowy miasta występuje uzbrojenie w sieć elektryczną, telefoniczną, wodociągową oraz kanalizacji sanitarnej.

Nieruchomość składa się z 2 działek – nr 401/9 i 401/11 o łącznej powierzchni 3031 m2, położona jest w końcowej części po stronie zachodnio – północnej kompleksu zwartej zabudowy miasta Knyszyn. Dojazd do nieruchomości jest ul. Władysława Jagiełły o nawierzchni asfaltowej z chodnikami i możliwością pełnego zakresu uzbrojenia komunalnego istniejącego w mieście, tj. sieć elektryczna i telefoniczna, wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna.

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Knyszyn stracił ważność z dniem 31.12.2003 r. W przypadku braku planu miejscowego, przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy
  2. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy
  3. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy
  4. Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy
  5. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy
  6. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego na mocy Uchwały nr XXXV/232/22 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 31 maja 2022 r.

  1. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2: do 09 sierpnia 2022 r. Miejsce złożenia wniosku: sekretariat Urzędu Miejskiego w Knyszynie, ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn (p. 12).

Cena nieruchomości: 98 067 zł (słownie zł: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt siedem).

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dnia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (parter). Ponad to informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu co najmniej lokalnym, na stronie internetowej www.knyszyn.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl.

Knyszyn, 28 czerwca 2022 r.

Burmistrz Knyszyna

Jarosław Antoni Chmielewski

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Mikołowa ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności działek oznaczonych numerem 2759/54 o powierzchni 0,0066 ha oraz 2255/54 o powierzchni 0,0005 położonych w Mikołowie przy ul. Modrzewiowej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, przy ul. Grunwaldzkiej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek