Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

143/2024

z dnia

22.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7475
/
/
ZARZĄDZENIE Nr 46/2023

OGŁOSZENIE

ZARZĄDZENIE Nr 46/2023

ZARZĄDZENIE Nr 46/2023

BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 05 kwietnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do oddania w dzierżawę część działki niezabudowanej nr 366 o pow. 150,00 m2, położonej w obrębie Mirowo, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00059590/6.

Informacja o przeznaczeniu – przeznaczone w dzierżawę na okres do 3 lat, przeznaczona pod uprawę warzyw.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń – nie obowiązuje.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

– wysokość rocznego czynszu – 19,22 zł (sławnie: dziewiętnaście złotych 22/100),

– wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy, płatny za

2023 r. w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia umowy, za pozostały okres do 31 marca

każdego roku kalendarzowego,

– aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za

rok ubiegły,

– dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od

nieruchomości.

§2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Moryniu, stronie internetowej Urzędu, w BIP, Infopublikatorze.pl

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§4. Termin wywieszenia wykazu: od 05 kwietnia 2023 r. do 26 kwietnia 2023 r.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Sprzedaż działek nr 1/13, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 i 298/6 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Burzyńskiego

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Janowskiego, oznaczonej jako działka nr 3874/5 o pow. 0,0513 ha, położonej w Łążku Ordynackim.

ZAWIADOMIENIE

OBWIESZCZENIE