Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
Zarządzenie nr 477/23 Burmistrza Knyszyna w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Zarządzenie nr 477/23 Burmistrza Knyszyna w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do sprzedaży

Knyszyn, 08 lutego 2023 r.

Gk.6840.1.2023

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z póź. zm.) zawiadamiam, że w dniu 08 lutego 2023 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (I piętro urzędu) wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży objęty Zarządzeniem Nr 477/23  Burmistrza Knyszyna z dnia 08 lutego 2023 r. w sprawie  podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie nr 477/23

Burmistrza Knyszyna

z dnia 08 lutego 2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości

wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 t.j.), art. 25 ust. 1 i art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z póź. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1 Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność Gminy Knyszyn, położone w obrębie miasta Knyszyna, gmina Knyszyn – zgodnie z załącznikiem.

§ 2 Wykaz podlega wywieszenia na okres 21 dnia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (I piętro). Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu co najmniej lokalnym i w Biuletynie Informacji Publicznej ww.bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

      

Załącznik do Zarządzenia nr 477/23

Burmistrza Knyszyna

z dnia 08 lutego 2023 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY KNYSZYN

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

  1. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr 680/5 o powierzchni 0,1277 ha,

Działka nr 680/6 o powierzchni 0,1448 ha,

Działka nr 680/7 o powierzchni 0,1335 ha,

Działka nr 680/9 o powierzchni 0,1409 ha,

Działka nr 680/12 o powierzchni 0,1651 ha.

Księga wieczysta Nr BI1B/00226545/0 (Sąd Rejonowy w Białymstoku ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok IX Wydział Ksiąg Wieczystych)

2. Opis nieruchomości:

Knyszyn jest miastem w powiecie monieckim położonym w odległości około 25 km w kierunku północnym od Białegostoku, przy drodze krajowej Nr 65 (do Ełku) i wojewódzkiej Nr 671 (Jeżewo-Korycin). Miasto Knyszyn jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. Obszar miasta o powierzchni około 4 km2 w większej części stanowią grunty rolne i leśne, zaś w mniejszej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej indywidualnej oraz w części usługowej (handlowej) zlokalizowanej przede wszystkim w centrum miasta liczącego około 3 tys. ludności. W obszarze zabudowy miasta występuje uzbrojenie w sieć elektryczną, telefoniczną, wodociągową oraz kanalizacji sanitarnej.

Działki budowlane przeznaczone do sprzedaży powstały z podziału geodezyjnego nieruchomości gruntowej gminnej położonej w odległości około 800 m od końcowej części zwartej zabudowy miejskiej przy ul. Białostockiej w Knyszynie. Działki budowlane powstały z podziału gruntów rolnych, stanowią teren wolny porośnięty trawą i pojedynczo drzewami samosiejkami. Dojazd do tego kompleksu ul. Białostocką o nawierzchni asfaltowej i końcowy odcinek (na przedłużeniu tej ulicy) drogą żwirową.

Działka nr 680/5 o pow. 1 277 m2. Dojazd do działki ul. Białostocką o nawierzchni asfaltowej i końcowy odcinek (na przedłużeniu tej ulicy) drogą żwirową. Działka ma konfigurację czworoboku z nieco mniejszą szerokością przy drodze żwirowej, a większą od zaplecza (przy drodze wewnętrznej).

Działka nr 680/6 o pow. 1 448 m2: Dojazd do działki ul. Białostocką o nawierzchni asfaltowej i końcowy odcinek (na przedłużeniu tej ulicy) drogą żwirową. Działka ma konfigurację czworoboku zbliżonych do prostokątów z dojazdem od drogi żwirowej.

Działka nr 680/7 o pow. 1 335 m2: Dojazd do działki ul. Białostocką o nawierzchni asfaltowej i końcowy odcinek (na przedłużeniu tej ulicy) drogą żwirową, dalej dojazd zabezpieczony został przez wydzielenie w ramach tego samego podziału drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka nr 680/4 o pow. 3531 m2. Działka posiada regularną konfigurację w kształcie prostokąta, który dłuższym bokiem graniczy z drogą dojazdową wewnętrzną.

Działka nr 680/9 o pow. 1 409 m2: Dojazd do działki ul. Białostocką o nawierzchni asfaltowej i końcowy odcinek (na przedłużeniu tej ulicy) drogą żwirową, dalej dojazd zabezpieczony został przez wydzielenie w ramach tego samego podziału drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka nr 680/4 o pow. 3531 m2. Działka posiada regularną konfigurację w kształcie prostokąta, który dłuższym bokiem graniczy z drogą dojazdową wewnętrzną.

Działka nr 680/12 o pow. 1 651 m2: Dojazd do działki ul. Białostocką o nawierzchni asfaltowej i końcowy odcinek (na przedłużeniu tej ulicy) drogą żwirową, dalej dojazd zabezpieczony został przez wydzielenie w ramach tego samego podziału drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka nr 680/4 o pow. 3531 m2. Działka posiada łamaną konfigurację lecz o obszarze dogodnym do lokalizacji obiektów kubaturowych.

Grunt dobry pod względem budowlanym. W rejonie lokalizacji występują następujące przyłącza infrastruktury technicznej:

  • energia elektryczna
  • wodociąg
  • kanalizacja

W najbliższym otoczeniu opisanych działek występują grunty rolne oraz tereny leśne i zadrzewione o nieco zróżnicowanej konfiguracji pionowej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Knyszyn stracił ważność z dniem 31.12.2003 r. W przypadku braku planu miejscowego, przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W przypadku braku studium lub decyzji uwzględnia się faktyczny sposób użytkowania nieruchomości. W odniesieniu do obszaru, na którym wydzielone zostały przedmiotowe działki, Burmistrz Knyszyna decyzją znak: Go.6730.3.2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. ustalił warunki zabudowy polegające na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z drogami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną.

3.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nie dotyczy

4.Termin zagospodarowania nieruchomości: nie jest wymagany

5.Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy

6.Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy

7.Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy

8.Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

9.Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie: Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży na mocy uchwały nr XXVI/221/17 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 września 2017 r. w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

10.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2: do 22 marca 2023 r. Miejsce złożenia wniosku: sekretariat Urzędu Miejskiego w Knyszynie, ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn (p. 12)

11.Cena wywoławcza nieruchomości (postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny):

Działka nr 680/5 – 117 000 zł,

Działka nr 680/6 – 133 000 zł,

Działka nr 680/7 – 122 000 zł,

Działka nr 680/9 – 129 000 zł,

Działka nr 680/12 – 135 000 zł.

Do ceny sprzedaży netto (ustalonej w wyniku przetargu) zostanie doliczony należny podatek VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, tj. 23 %

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dnia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (I piętro). Ponad to informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu co najmniej lokalnym, na stronie internetowej www.knyszyn.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl.

Knyszyn, 08 lutego 2023 r.

Burmistrz Knyszyna

Jarosław Antoni Chmielewski

Szczegółowe informacje:

REFERAT INFRASTRUKTURY I PROMOCJI GMINY (pok. nr 10)

Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39.

Tel. 85 727 99 83, fax.: 85 727 99 70

e-mail: nieruchomosci@knyszyn.pl

Więcej informacji: http://bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl/obwieszczen/

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia