Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Zarządzenie nr 531/23 Burmistrza Knyszyna w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat

OGŁOSZENIE

Zarządzenie nr 531/23 Burmistrza Knyszyna w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat

Knyszyn, 07 września 2023 r.
Gk.6845.9.2023

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023 poz. 344 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 07 września 2023 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (parter urzędu) wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat objęty Zarządzeniem Nr 531/23 Burmistrza Knyszyna z dnia 07 września 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat.

Zarządzenie nr 531/23
Burmistrza Knyszyna
z dnia 07 września 2023 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Knyszyn, położoną w Knyszynie, gmina Knyszyn – zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (I piętro). Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu co najmniej lokalnym (www.infopublikator.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia nr 531/23
Burmistrza Knyszyna
z dnia 07 września 2023 r.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY KNYSZYN
PRZEZNACZONYCH DO ZAWARCIA UMOWY DZIERŻAWY NA OKRES 10 LAT

 1. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

Nr geodezyjny 400/4 o powierzchni 0,3893 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako inne tereny zabudowane. Obręb ewidencyjny 0054 Knyszyn, gmina Knyszyn. Księga wieczysta Nr BI1B/00103286/8 Sąd Rejonowy w Białymstoku ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok IX Wydział Ksiąg Wieczystych.

 1. Opis nieruchomości:
  Knyszyn jest miastem w powiecie monieckim położonym w odległości około 25 km w kierunku północnym od Białegostoku, przy drodze krajowej Nr 65 (do Ełku) i wojewódzkiej Nr 671 (Jeżewo-Korycin). Miasto Knyszyn jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. Obszar miasta o powierzchni około 4 km2 w większej części stanowią grunty rolne i leśne, zaś w mniejszej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej indywidualnej oraz w części usługowej (handlowej) zlokalizowanej przede wszystkim w centrum miasta liczącego około 3 tys. ludności. W obszarze zabudowy miasta występuje uzbrojenie w sieć elektryczną, telefoniczną, wodociągową oraz kanalizacji sanitarnej.

Działka nr 400/4 o powierzchni 0,3893 ha położona jest w obszarze zabudowanym miasta Knyszyn. Dojazd do działki jest drogą asfaltową od ul. W. Jagiełły.
Obszar dzierżawy wynosi 0,1559 ha i zostanie przeznaczony pod prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
  Obszar preferowany do rozwoju zabudowy przemysłowo-składowo-magazynowej istniejącej. Projektowanej i wyznaczonej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
 2. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie jest wymagany
 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy
 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: opłata za dzierżawę 100 zł netto miesięcznie plus należny podatek VAT
 5. Termin wnoszenia opłat: do końca każdego miesiąca po otrzymaniu faktury VAT
 6. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy
 7. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie: nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na mocy uchwały XLV/296/23 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Knyszynie na okres 10 lat
 8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2: nie dotyczy
  Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dnia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (I piętro). Ponad to informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu co najmniej lokalnym, na stronie internetowej www.knyszyn.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl.

Knyszyn, 07 września 2023 r.

Burmistrz Knyszyna
Jarosław Antoni Chmielewski

Szczegółowe informacje:
REFERAT INFRASTRUKTURY I PROMOCJI GMINY (pok. nr 10)
Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39.
Tel. 85 727 99 83, fax.: 85 727 99 70
e-mail: nieruchomosci@knyszyn.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy