Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

147/2024

z dnia

26.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7532
/
/
Zarządzenie nr 56/2023 Burmistrza Miasta Pasym w sprawie odstąpienia od sprzedaży nieruchomości

OGŁOSZENIE

Zarządzenie nr 56/2023 Burmistrza Miasta Pasym w sprawie odstąpienia od sprzedaży nieruchomości

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 56/2023
Burmistrza Miasta Pasym z dnia 22.08.2023 r.

          w sprawie: odstąpienia od sprzedaży nieruchomości

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr VII/46/2015 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami ze zm., Burmistrz Miasta Pasym zarządza co następuje:


                    § 1

Odstępuje od sprzedaży nieruchomości opisanej w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2023 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 01.06.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiącym w y k a z nr RRG.6848.11.2023 nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pasym przeznaczonych do sprzedaży pod poz. 1.

                     § 2

Zarządzenie podaje się do publicznej informacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Pasym oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu (https://pasym.pl) i na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu pod adresem: www.bip.pasym.pl.
Informację podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

                      § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Burmistrz Miasta Pasym
	                                                                                      /-/ Cezary Łachmański
	

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Olszewnik przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ