Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
Zarządzenie Nr 57/2022 Starosty Puławskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie przetargowy

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 57/2022 Starosty Puławskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie przetargowy

Zarządzenie Nr 57/2022

Starosty Puławskiego

z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania
w najem na okres do 3 lat w trybie przetargowym.

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Puławski zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Puławach przy ul. Norwida, oznaczonej numerem ewidencyjnym 766/77 o pow. 0,1000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1P/00045346/9, na której zlokalizowane jest miejsce postojowe, oznaczone numerem 10 o pow. 9,25 m2, przeznaczone do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie przetargowym.
  2. Wykaz części nieruchomości, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

  1. Wykaz, o którym mowa w § 1 ust.1 Zarządzenia wywiesić na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach, Al. Królewska 19,  na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach w Biuletynie Informacji Publicznej, prasie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Miasta Puławy. Starosta Puławski przekazuje wykaz Wojewodzie Lubelskiemu, w celu jego umieszczenia na stronie internetowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.
  2. Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Starosta Puławski

  Danuta Smaga

Załącznik do Zarządzenia Nr 57 /2022

Starosty Puławskiego z dnia 29 lipca 2022 r.

ZN.6845.101.2022.ZP

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w części przeznaczonej do wynajęcia

na okres do 3 lat w trybie przetargowym

  Adres nieruchomości  Gmina Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy, ul. Norwida
Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynkówNieruchomość gruntowa, oznaczona numerem ewidencyjnym 766/77 o pow. 0,1000 ha, stanowiąca własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy w Puławach
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1P/00045346/9.
Opis nieruchomościNa przedmiotowej nieruchomości zlokalizowany jest kompleks 11 – tu garaży oraz 11 – tu miejsc postojowych wyjazd odbywa się przez szlaban otwierany za pomocą pilota. Postępowaniem przetargowym objęte jest miejsce postojowe, oznaczone numerem 10 o pow. 9,25 m2 i przeznaczone jest do dodania w najem na okres do 3 lat.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowaniaNa podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „ Kaniowczyków”, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIII/330/21 Rady Miasta Puławy z dnia 26 sierpnia 2021 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 3780 z dnia 10 września 2021 r., stwierdza się, że działka nr 766/77 przy
ul. C. K. Norwida w Puławach, położona jest w granicach terenu oznaczonego symbolami: „5MW” z przeznaczeniem terenu pod:Podstawowe:zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,obiekty do parkowania – dopuszcza się wyłącznie w granicach wydzieleni wewnętrznych (A),uzupełniające:skwery,place zabaw,ciągi piesze,ciągi pieszo – rowerowe, obiekty infrastruktury technicznej.„9KDW” z przeznaczeniem terenu pod ciąg pieszy,„14 KDW” z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną.   Na obszarze gminy Miasto Puławy nie wyznaczono obszaru rewitalizacji oraz nie ustanowiono Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r., poz. 802).
Termin zagospodarowania nieruchomości    Nie dotyczy  
Cena nieruchomości  Nie dotyczy
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystegoNie dotyczy
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawyCena wywoławcza wysokości miesięcznego czynszu najmu za miejsce postojowe numer 10 wynosi 50,00 zł netto;   Wylicytowana wysokość miesięcznego czynsz najmu podlegać będzie opodatkowaniu  podatkiem VAT,  zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku  o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).
Terminy wnoszenia opłatMiesięczny czynsz najmu płatny do 20 dnia każdego miesiąca.
Termin aktualizacji opłatCzynsz najmu będzie waloryzowany corocznie, począwszy od dnia 1 kwietnia 2023 roku według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.
Informacja
o przeznaczeniu
  Przeznaczenie miejsca postojowego, oznaczonego numerem 10 do wynajęcia na okres do 3 lat w trybie przetargowym.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomościNie dotyczy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni (tj.  od  dnia 1 sierpnia 2022 r.  do  dnia 22 sierpnia 2022 r.).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości