Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

37/2023

z dnia

06.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

1977
/
/
Zarządzenie Nr  58 /2022 Burmistrza Morynia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr  58 /2022 Burmistrza Morynia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie Nr  58 /2022
Burmistrza Morynia

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) zarządzam co następuje:

&1. Przeznaczam do dzierżawy działkę nr 194/6 o pow. 3 m², położoną w obrębie Nowe Objezierze stanowiącą własność gminy Moryń, oznaczoną w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00039354/4.

Informacja o przeznaczeniu – dzierżawa gruntu pod składowanie drewna, na okres do 3 lat.

Obciążenia i zobowiązania nieruchomości – nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat – wysokość czynszu – 8,70 zł rocznie, który będzie naliczony proporcjonalnie w stosunku do terminu zawarcia umowy.

Czynsz płatny za 2022 r. płatny w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia umowy, za pozostały okres płatny  do 31 marca  każdego roku kalendarzowego.

Aktualizacja czynszu jeden raz do roku o procent inflacji podawany przez GUS za rok poprzedni. Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

&2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w §1, podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim w Moryniu, ogłoszenie w prasie – infopublikatorze.pl stronach internetowych Urzędu,

&3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

&4. Termin wywieszenia wykazu: od 28 czerwca 2022 r. do 19 lipca 2022 r.

&5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wyciąg z ogłoszenia

Starosta Janowski informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 3537/2 o pow. 255 m2 przeznaczony do sprzedaży

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w dniu 10 marca 2023 r. o godz. 11:00 na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Nożyno działka nr 101/25 o powierzchni 0,5302 ha

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zamieszczono wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.