Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Zarządzenie nr 599/24 Burmistrza Knyszyna z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 1 roku

OGŁOSZENIE

Zarządzenie nr 599/24 Burmistrza Knyszyna z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 1 roku

Knyszyn, 18 kwietnia 2024 r.

Gk.6845.9.2024

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 18 kwietnia 2024 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (I piętro urzędu) wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 1 roku objęty Zarządzeniem Nr 599/24 Burmistrza Knyszyna z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 1 roku.

Zarządzenie nr 599/24
Burmistrza Knyszyna
z dnia 18 kwietnia 2024 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 1 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do zawarcia umowy dzierżawy nieruchomość stanowiącą własność Gminy Knyszyn, położoną w Knyszynie przy ul. Tykockiej, gmina Knyszyn – zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (I piętro). Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu co najmniej lokalnym (www.infopublikator.pl), na stronie internetowej www.knyszyn.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia nr 599/24
Burmistrza Knyszyna
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY KNYSZYN
PRZEZNACZONYCH DO ZAWARCIA UMOWY DZIERŻAWY NA OKRES 1 ROKU

 1. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :
  Nr geodezyjny 231/1 o powierzchni 655 m2 oznaczona w ewidencji gruntów jako Bi –inne zabudowane.
 2. Opis nieruchomości:
  Knyszyn jest miastem w powiecie monieckim położonym w odległości około 25 km w kierunku północnym od Białegostoku, przy drodze krajowej Nr 65 (do Ełku) i wojewódzkiej Nr 671 (Jeżewo-Korycin). Miasto Knyszyn jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. Obszar miasta o powierzchni około 4 km2 w większej części stanowią grunty rolne i leśne, zaś w mniejszej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej indywidualnej oraz w części usługowej (handlowej) zlokalizowanej przede wszystkim w centrum miasta liczącego około 3 tys. ludności. W obszarze zabudowy miasta występuje uzbrojenie w sieć elektryczną, telefoniczną, wodociągową oraz kanalizacji sanitarnej.
  Działka nr 231/1 położona jest w obszarze zwartej zabudowy przy ul. Tykockiej, działka położona jest przy drodze wojewódzkiej. Działka ma regularną konfigurację w kształcie prostokąta.
  Obszar dzierżawy wynosi 4 m2 umiejscowiony jest przy granicy z działką 232/3 od strony drogi i zostanie wykorzystany jako powierzchnia reklamowa.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Knyszyn stracił ważność z dniem 31.12.2003 r. W przypadku braku planu miejscowego, przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W przypadku braku studium lub decyzji uwzględnia się faktyczny sposób użytkowania nieruchomości. Zgodnie z przewidywaniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Knyszyn są to obszary istniejącej, projektowanej i wyznaczonej w planach miejscowych różnych form mieszkalnictwa z możliwością modernizacji i uzupełnień nieuciążliwą zabudową usługową”.
 4. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie jest wymagany
 5. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy
 6. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: opłata roczna za dzierżawę 200 zł + należy podatek VAT
 7. Termin wnoszenia opłat: w terminie 30 dni od podpisania umowy
 8. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy
 9. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie: nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy na okres 1 roku.
 10. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2: nie dotyczy
  Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (I piętro). Ponad to informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu co najmniej lokalnym, na stronie internetowej www.knyszyn.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl.

Knyszyn, 18 kwietnia 2024 r.
Zastępca Burmistrza Knyszyna
Krzysztofa Chowańskiego

Szczegółowe informacje:
REFERAT INFRASTRUKTURY I PROMOCJI GMINY (pok. nr 104)
Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39.
Tel. 85 727 99 83, fax.: 85 727 99 70
e-mail: nieruchomosci@knyszyn.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO