Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6614
/
/
Zarządzenie Nr 65/2022 Wójta Gminy Janowiec w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec, w części przeznaczonej do oddania w dzierżawę

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 65/2022 Wójta Gminy Janowiec w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec, w części przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 65/2022

Wójta Gminy Janowiec

z dnia 09.11.2022 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec, w części przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec, przeznaczonej w części do oddania w dzierżawę w celu posadowienia drewnianej konstrukcji do promocji wyrobów Dzierżawcy, w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

  1. Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikiem, o którym mowa w § 1 należy zamieścić do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Janowiec, a także na stronie internetowej urzędu.  
  2. Informację o zamieszczeniu wykazu należy podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam inspektorowi ds. planowania przestrzennego i inwestycji.  

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

          Waldemar Słowik

     Sekretarz Gminy Janowiec

Załącznik do Zarządzenia Nr 65/2022

Wójta Gminy Janowiec

z dnia 09.11.2022 r.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec, w części przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Adres       Nieruchomości  Gmina Janowiec, obręb miejscowości Janowiec  
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości    Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków nr 318/2 o pow. 0,2395 ha, położona w obrębie miejscowości Janowiec, Gminie Janowiec, stanowiąca własność Gminy Janowiec, dla której w Sądzie Rejonowym w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  LU1P/00046798/9  
Opis nieruchomości  Do oddania w dzierżawę przeznaczona jest część nieruchomości o pow. 50 m2 na cele posadowienia drewnianej konstrukcji do promocji wyrobów Dzierżawcy, na okres do 3 lat  
  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania      Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janowiec zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIX/213/02 Rady Gminy Janowiec z dnia 9 października 2002 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec (Dz. Urz. Woj. Lubel. z dnia 30.11.2002 r. Nr 151, poz. 3476 z późn. zm.) nieruchomość ozn. nr 318/2 położona w obrębie miejscowości Janowiec znajduje się w terenach Rynku oznaczonych na rysunku planu symbolem 2aKS.   Na terenie Gminy Janowiec nie wyznaczono obszaru rewitalizacji oraz nie ustanowiono Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2021, poz. 485)  
  Termin zagospodarowania nieruchomości    Nie dotyczy  
Cena nieruchomości  Nie dotyczy
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego  Nie dotyczy
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy  Miesięczny czynsz w wysokości 200,00 zł netto, powiększony o należny podatek VAT
Terminy wnoszenia opłat  Czynsz płatny w terminie do 30. dnia każdego miesiąca, przelewem na konto Wydzierżawiającego, po otrzymaniu faktury VAT od Wydzierżawiającego. Czynsz za niepełne miesiące liczony będzie proporcjonalnie, przyjmując że jeden miesiąc liczy 30 dni  
Zasady aktualizacji opłat  Nie dotyczy
  Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie    Przeznaczenie do oddania w dzierżawę części nieruchomości  o pow. 50 m2 w celu posadowienia drewnianej konstrukcji do promocji wyrobów Dzierżawcy, na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym  
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości    Nie dotyczy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 09.11.2022 r. do dnia 30.11.2022 r.

Waldemar Słowik      

Sekretarz Gminy Janowiec

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA