Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

149/2024

z dnia

28.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7564
/
/
Zarządzenie Nr 65/2023/GN

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 65/2023/GN

Zarządzenie Nr 65/2023/GN
Wójta Gminy Krzeszyce

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40 ze zm.) , art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2023 poz. 344 ze zm.) oraz uchwały Nr XV/87/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia, wynajmowania i użyczania.

zarządzam:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2. Załączniki Nr 1 stanowi jednocześnie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załącznik do zarządzenia Nr 65/2023/GN
Wójta Gminy Krzeszyce
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

1. Obręb Kołczyn nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki 546/1 o pow. 2537m2, dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00022485/0. Działka nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzeszyce działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ze wskazaniem większych zespołów zabudowy planowej oraz w granicach terenów dopuszczalnego osadnictwa. W SUiKZG Krzeszyce miejscowość Kołczyn znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej. W Gminnej Ewidencji Zabytków znajduje się karta adresowa zabytku – układu ruralistycznego miejscowości Kołczyn i wszelkie prace inwestycyjne wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (art. 39 Prawo budowlane: „Prowadzenie robót budowlanych wpisanym do rejestru zabytków lub przy obiekcie budowlanym na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków”)

 Łączna cena nieruchomości 69 900,00zł +23 %VAT

2. Obręb Maszków nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki 169/2 o pow. 1026m2, dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00023090/1. Działka nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla obszaru, na którym znajduje się działka 169/2 w Maszkowie została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ew. 169 położonej w obrębie 0013- Maszków w gminie Krzeszyce. Na działkach obok 169/3 i 180 w Maszkowie znajduje się nieczynny przykościelny cmentarz ewangelicki wpisany do Gminnej ewidencji Zabytków.

 Łączna cena nieruchomości 38 900,00zł +23 %VAT

Niniejszy załącznik , stosownie do art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2023 poz. 344 ze zm.) stanowi wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami po cenie podanej w niniejszym wykazie winny złożyć stosowne oświadczenie w terminie do dnia 10.10.2023r.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzeszyce pokój nr 7 lub tel. (095) 7573161 wew. 29

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych 

wykaz nieruchomości:

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości składających się z działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 211/6 i 212/2 oraz 211/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna.