Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

147/2024

z dnia

26.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7532
/
/
Zarządzenie Nr 65/2023 Starosty Puławskiego z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w części przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 65/2023 Starosty Puławskiego z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w części przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 65/2023

Starosty Puławskiego

z dnia 28 lipca 2023 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w części przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) Starosta Puławski zarządza, co następuje:

§ 1

 1. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej lokal użytkowy, usytuowany w budynku zlokalizowanym na nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1303/4 o pow. 0,0365 ha, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1P/00004841/0, w części o łącznej pow. 77,42 m2 przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym.
 2. Wykaz nieruchomości, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 ust.1 Zarządzenia wywiesić na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach w Biuletynie Informacji Publicznej, prasie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Miasta Puławy. Starosta Puławski przekazuje wykaz Wojewodzie Lubelskiemu, w celu jego umieszczenia na stronie internetowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.
 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach.
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Starosta Puławski

Danuta Smaga

Załącznik do Zarządzenia Nr 65/2023

Starosty Puławskiego z dnia 28 lipca 2023 r.

ZN.6845.112.2023.ZP

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w części przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym.

 1. Adres nieruchomości

Gmina Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy, ul. Piłsudskiego

 1. Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków

Zabudowana nieruchomoś

gruntowa, oznaczona numerem ewidencyjnym 1303/4 o pow. 0,0365 ha, położona na terenie gminy Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1P/00004841/0.

 1. Opis nieruchomości

Lokal użytkowy składający się z dwóch pomieszczeń o łącznej pow. 77,42 m2, zlokalizowany na parterze budynku usytuowanym na nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1303/4 o pow. 0,0365 ha, położonej na terenie gminy Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy stanowiącej własność Skarbu Państwa (ul. Piłsudskiego 26 w Puławach).

 1. Przeznaczenie nieruchomości

i sposób

zagospodarowania

Na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Centrum, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLI/389/22 Rady Miasta Puławy z dnia 27 stycznia 2022 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 959 z dnia 24 lutego 2022 r., działka oznaczona numerem 1303/4 o pow. 0,0365 ha położona jest w granicach terenu oznaczonego symbolem „14U-MW”
z przeznaczeniem: podstawowe (biura, handel, gastronomia, obiekty hotelowe, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz uzupełniające (rozrywka, obiekty kultury, usługi drobne, poradnie i pracownie medyczne, produkcja drobna, obiekty infrastruktury technicznej, infrastruktura drogowa, drogi wewnętrzne).

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

 1. Cena nieruchomości

Nie dotyczy

 1. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

 1. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy

Wysokość miesięcznego czynszu najmu przedmiotowej części nieruchomości (lokalu użytkowego) wynosi 1.696,74 zł netto.

Wysokość miesięcznego czynsz dzierżawy podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

 1. Terminy wnoszenia opłat

Miesięczny czynsz najmu płatny jest do 20 dnia każdego miesiąca.

Najemca zobowiązany będzie do opłacania podatku od nieruchomości za użytkowany lokal oraz do ponoszenia opłat eksploatacyjnych wynikających
z jego korzystania.

 1. Termin aktualizacji opłat

Czynsz będzie waloryzowany corocznie, począwszy od dnia 1 kwietnia 2024 roku według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.

 1. Informacja
  o przeznaczeniu

Przeznaczenie do oddania w najem części nieruchomości, na okres do 3 lat
w trybie bezprzetargowym.

 1. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości

Nie dotyczy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni (tj. od dnia 31 lipca 2023 r. do dnia 21 sierpnia 2023 r.).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Olszewnik przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ