Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
Zarządzenie Nr 72 /2022 Burmistrza Morynia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 72 /2022 Burmistrza Morynia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 72 /2022
Burmistrza Morynia

z dnia 12 lipca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość, stanowiącą własność gminy Moryń – działkę nr 482 o pow.  1397 m2,  położoną w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczoną w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00033627/7, stanowiącą nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajdującą się w pośredniej strefie miasta Moryń, przy ul. Odrzańskiej, w obrębie większego kompleksu działek wydzielonych pod zabudowę jednorodzinną wraz z drogą wewnętrzną, ciągiem pieszo – jezdnym i terenem zieleni. Lokalizacja ogólna działki jest dogodna w cichej, spokojnej okolicy, w otoczeniu terenów pod zabudowę jednorodzinną i kompleksu sportowego, z dobrym dojazdem wydzieloną drogą wewnętrzną. Działka usytuowana jest w oddaleniu od centrum i intensywnego ruchu ulicznego, co zapewni dogodne warunki mieszkaniowe. Sąsiedztwo działki od północy stanowi teren zabudowy jednorodzinnej i stadion sportowy, od południa działki wydzielone pod zabudowę jednorodzinną, od zachodu grunty użytkowane rolniczo i od wschodu tereny projektowanej zabudowy jednorodzinnej w sąsiedztwie ul. Odrzańskiej oraz zabudowa mieszkaniowa usytuowana po jej przeciwnej stronie. Lokalizacja szczegółowa jest dobra, uwzględniając sąsiedztwo terenów i zabudowy o podobnym charakterze oraz rozległych terenach rolnych. Dojazd do działki dobry, nowo wydzieloną drogą wewnętrzną, stanowiącą na chwilę obecną nieurządzoną drogę o nawierzchni gruntowej, zapewniającą dojazd do drogi głównej – ul. Odrzańskiej, stanowiącą drogę o nawierzchni asfaltowej.  Kształt regularnego pięcioboku, teren z niewielkim spadkiem, niezagospodarowany, o nawierzchni gruntowej porośniętej roślinnością trawiastą, z zakrzewieniami, i pojedynczymi zadrzewieniami samosiewnymi. Na przedmiotowym terenie przewidziano sieć elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjną. Działka jest w zasięgu sieci częściowego uzbrojenia technicznego w drodze przy granicy z działką /E,W,Ks/

Cena nieruchomości: 146.000,00 zł. ( słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy złotych).

Informacja o przeznaczeniu – sprzedaż na własność.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  –  do  23 sierpnia  2022 r.               

§ 2. Sprzedaż działki nastąpi w formie ustnego przetargu nieograniczonego lub w rokowaniach. Do ceny  osiągniętej w przetargu lub rokowaniach doliczony będzie  obowiązujący podatek Vat.

§ 3. Wykaz nieruchomości opisanej § 1w  podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni  na tablicach ogłoszeń, w BIP i stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Moryniu, Infopublikatorze.pl.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 5. Termin wywieszenia wykazu: od 12 lipca 2022 r. do  2 sierpnia 2022 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości