Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

114/2024

z dnia

23.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7196
/
/
Zarządzenie nr 75/2022 Burmistrza Goniądza w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goniądz

OGŁOSZENIE

Zarządzenie nr 75/2022 Burmistrza Goniądza w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goniądz

ZARZĄDZENIE NR /2022

BURMISTRZA GONIĄDZA

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goniądz

Na podstawie art. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ART. 30 ust. 1, (Dz. U z 2020 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 10561) w związku z art. art. 11 ust. 1, 13 ust. 2 i 2a, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLV/294/22 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Biebrzańskiego Parku Narodowego
z siedzibą w Osowcu – Twierdzy w drodze darowizny nieruchomości położonej w Goniądzu, stanowiącej własność Gminy Goniądz, zarządzam, co następuje :      

      § 1. 1. Przeznaczam do zbycia w drodze darowizny  na rzecz Biebrzańskiego Parku Narodowego z siedzibą w Osowcu – Twierdzy nieruchomości stanowiące własność Gminy Goniądz położone w Goniądzu przy ul. Demokratycznej, składającej się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 434/1 powierzchni 0,0695 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr KW LM1G/00008287/6, działki oznaczonej numerem geodezyjnym 434/2 o powierzchni 0,0479 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr KW LM1G/00020638/2, działki oznaczonej numerem geodezyjnym 435/1 o powierzchni 0,4274 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr KW LM1G/00008287/6, działki oznaczonej numerem geodezyjnym 435/2 o powierzchni  0,2850 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr KW  LM1G/00020638/2, działki oznaczonej numerem geodezyjnym 436/1 o powierzchni 0,1615 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr KW LM1G/00008287/6, działki oznaczonej numerem geodezyjnym 436/2 powierzchni 0,1464 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr KW LM1G/00020638/2 z przeznaczeniem na cel publiczny, to jest na powiększenie obszaru Biebrzańskiego Parku Narodowego i wybudowanie na tym obszarze ośrodka muzealno – edukacyjnego.

      2. Szczegółowe informacje o nieruchomościach wymienionych w ust. 1 zawiera Wykaz  stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia .

     § 2. Wykaz o którym mowa par 1 ust. 2 zarządzenia podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu miejskiego w Goniadzu ul. Plac 11 Listopada 38 tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Goniądzu oraz zamieszcza się na stronie internetowej urzędu www.goniadz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.goniadz.pl a informację o zamieszczeniu wykazu ogłasza się w prasie lokalnej.

Par 3. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe ponosi nabywca.

     § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r .poz. 1899 z późn. zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. 

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Warszawskiej i Wojciecha Głowackiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu.

Burmistrz Mikołowa ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności działek oznaczonych numerem 2759/54 o powierzchni 0,0066 ha oraz 2255/54 o powierzchni 0,0005 położonych w Mikołowie przy ul. Modrzewiowej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, przy ul. Grunwaldzkiej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości.