Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Zarządzenie Nr 75/2023 Burmistrza Morynia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w  dzierżawę

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 75/2023 Burmistrza Morynia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w  dzierżawę

Zarządzenie Nr 75/2023
Burmistrza Morynia

z dnia 10 sierpnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w  dzierżawę

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1.  Przeznaczam do oddania w dzierżawę część działki niezabudowanej  nr 184/40 o pow. 84,00m2, położonej w obrębie Bielin, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00053616/3.

2. Obciążenia i zobowiązania nieruchomości – nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

3. Informacja o przeznaczeniu – oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat, pod uprawę warzyw.

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń – nie obowiązuje.

5. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

– roczny czynsz – 18,48 zł. (słownie: osiemnaście 48/100).

wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy, płatny za 2023 r. w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia umowy, za pozostały okres do 31 marca każdego roku kalendarzowego,

– aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły,

– dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 2. 1.  Przeznaczam do oddania w dzierżawę część działki niezabudowanej  nr 184/40 o pow. 160,00m2, położonej w obrębie Bielin, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00053616/3.

2. Obciążenia i zobowiązania nieruchomości – nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

3. Informacja o przeznaczeniu – oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat, pod uprawę warzyw.

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń – nie obowiązuje.

5. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

– roczny czynsz – 35,20 zł. (słownie: trzydzieści pięć 20/100),

wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy, płatny za 2023 r. w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia umowy, za pozostały okres do 31 marca każdego roku kalendarzowego,

– aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły,

– dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Moryniu oraz sołectwa, stronach  internetowych Urzędu, w BIP ogłoszenie w prasie – Infopublikatorze.pl.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 5. Termin wywieszenia wykazu: od 10 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy