Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

335/2023

z dnia

01.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

5722
/
/
Zarządzenie nr 77/2022 Wójta Gminy Zduny w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIE

Zarządzenie nr 77/2022 Wójta Gminy Zduny w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

ZARZĄDZENIE Nr 77/2022

WÓJTA GMINY ZDUNY

z dnia 25 sierpnia 2022 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

            Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), w wykonaniu Uchwały Nr LXIII/326/22 Rady Gminy Zduny z dnia 18 sierpnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy  nieruchomości na okres do 3 lat, zarządzam, co następuje:    

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość z zasobu gruntów stanowiącą własność Gminy Zduny określoną w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz z załącznika do zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zduny, Zduny 1C, 99-440 Zduny oraz na stronie internetowej www.bip.ugzduny.nv.pl, a informację o wywieszeniu tego wykazu ogłasza się w prasie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Informacja o wyniku przetargu

Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek

Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek.

Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek.