Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
ZARZĄDZENIE NR 77/2022

OGŁOSZENIE

ZARZĄDZENIE NR 77/2022

ZARZĄDZENIE NR 77/2022

BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 4 sierpnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt  3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do dzierżawy część działki niezabudowanej nr 252/1 o pow. 265,5 m2 położonej w obrębie 3 miasta Moryń, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y/0003631/8.

Informacja o przeznaczeniu – ustawienie 12 szt. tymczasowych garaży blaszanych, na okres do 3 lat w tym: 9 szt. garaży o pow. 22,50 m2 każdy, 1szt. o pow. 20,10 m2 , 1 szt. o pow. 19,50 m2, 1 szt. o pow. 23,40 m2.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń – nie obowiązuje.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat: roczny czynsz – 3,84 zł/m2 plus obowiązujący podatek Vat (aktualnie 23%), płatny w terminie: za 2022 r. w terminie do 31 września 2022 r., za pozostały okres do 31marca każdego roku kalendarzowego.Czynsz zostanie naliczony proporcjonalnie za dany rok kalendarzowy w stosunku do ilości dni dzierżawy. Aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany przez GUS za rok ubiegły. Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 2. Przeznaczam do oddania w dzierżawę część działki niezabudowanej nr 187 o powierzchni 200 m², położonej w obrębie 3 miasta Moryń, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00006961/2.

Informacja o przeznaczeniu – dzierżawa na okres do 3 lat, z przeznaczeniem pod uprawę warzyw.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń – nie obowiązuje.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat: roczny czynsz – 22,38 zł plus obowiązujący podatek Vat. Czynsz płatny w terminach: za 2022 r. w terminie 31 września 2022 r., za pozostały okres do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

Czynsz zostanie naliczony proporcjonalnie za dany rok kalendarzowy w stosunku do ilości dni dzierżawy. Aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez

GUS za rok ubiegły.

Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od

nieruchomości.

§ 3. Przeznaczam do oddania w dzierżawę część działki niezabudowanej nr 181 o powierzchni 73 m² położonej w obrębie 3 miasta Moryń, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00025816/0.

Informacja o przeznaczeniu – dzierżawa na okres do 3 lat, z przeznaczeniem pod uprawę warzyw.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń – nie obowiązuje.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat: roczny czynsz – 8,17 zł plus obowiązujący podatek Vat. Czynsz płatny w terminach: za 2022 r. w terminie 31 września 2022 r., za pozostały okres do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

Czynsz zostanie naliczony proporcjonalnie za dany rok kalendarzowy w stosunku do ilości dni dzierżawy. Aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez

GUS za rok ubiegły. Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 4. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1, § 2, § 3 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: na terenie miasta i gminy Moryń, ogłoszenie w prasie – Infopublikatorze.pl, stronach internetowych Urzędu.

§ 5. Termin wywieszenia wykazu: od 4 sierpnia 2022 r. do 25 sierpnia 2022 r.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18