Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Zarządzenie Nr 78/2023

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 78/2023

Zarządzenie Nr 78/2023

Starosty Puławskiego

z dnia 15 września 2023 roku

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 113 o pow. 0,2000 ha, położonej na terenie gminy Puławy, obręb Leokadiów, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 3 lat na rzecz Gminy Puławy.

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.), Starosta Puławski zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Sporządzić i podać do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 113 o pow. 0,2000 ha, położonej na terenie gminy Puławy, obręb Leokadiów, stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy w Puławach
    V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1P/00090648/6, przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 3 lat na rzecz Gminy Puławy.
  2. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości, o którym mowa w pkt 1, stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

  1. Wykaz, o którym mowa w § 1 Zarządzenia wywieszony zostanie na okres 21 dni
    w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Żyrzyn oraz opublikowany prasie internetowej. Starosta Puławski przekazuje wykaz Wojewodzie Lubelskiemu, w celu jego umieszczenia na stronie internetowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.
  2. Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Starosta

Danuta Smaga

Załącznik do Zarządzenia Nr 78/2023

Starosty Puławskiego z dnia 15 września 2023 r.

ZN.6850.7.2023.ZP

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres
do 3 lat na rzecz Gminy Puławy.


Adres nieruchomości
Gmina Puławy, obręb Leokadiów
Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynkówNieruchomość gruntowa, oznaczona numerem ewidencyjnym 113 o pow. 0,2000 ha, położona na terenie gminy Puławy, obręb Leokadiów, stanowi własność Skarbu Państwa. Tytuł własności do wyżej wymienionej nieruchomości ujawniony jest
w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych księdze wieczystej nr LU1P/00090648/6.
Opis nieruchomościNa przedmiotowej nieruchomości usytuowany jest pomnik na mogile zbiorowej 33 Polaków rozstrzelanych w dniu 14 stycznia 1944 roku w Leokadiowie.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowaniaNa podstawie wydanego przez Wójta Gminy Puławy zaświadczenia znak GK.6727.1.201.2023.MG z dnia 29 sierpnia 2023 roku, na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy uchwalonego uchwałą Rady Gminy Puławy nr XLIV/285/2002 z dnia 13 września 2002 roku 9 Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 122 z dnia 18 października 2002 roku., poz. 2644) stwierdza się, że działka oznaczona numerem ewidencyjnym 113 położona w obrębie Leokadiów znajduje się w obrębie terenu oznaczonego symbolem „10 UK” – tereny usług kultury, sakralne.
Przedmiotowa działka nie jest objęta planem rewitalizacji.
Termin zagospodarowania nieruchomości
Oddanie w użyczenie przedmiotowej nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat na rzecz Gminy Puławy w związku z planowanymi pracami rewitalizującymi w ramach dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”.
Cena nieruchomościNie dotyczy
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystegoNie dotyczy
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawyNie dotyczy
Terminy wnoszenia opłatNie dotyczy
Termin aktualizacji opłatNie dotyczy
Informacja
o przeznaczeniu
Oddanie w użyczenie przedmiotowej nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat na rzecz Gminy Puławy w związku z planowanymi pracami rewitalizującymi w ramach dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomościNie dotyczy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni (tj. od dnia 15.09.2023 r. do dnia 06.10. 2023 r.).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO