Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Zarządzenie Nr 81/2022 Starosty Puławskiego z dnia 10 października 2022 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 285/2 o pow. 0,5291 ha, położonej na terenie gminy Janowiec, obręb Janowice, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 3 lat na rzecz Gminy Janowiec

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 81/2022 Starosty Puławskiego z dnia 10 października 2022 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 285/2 o pow. 0,5291 ha, położonej na terenie gminy Janowiec, obręb Janowice, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 3 lat na rzecz Gminy Janowiec

Zarządzenie Nr   81/2022

Starosty Puławskiego

z dnia    10  października 2022 roku

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 285/2 o pow. 0,5291 ha, położonej na terenie gminy Janowiec, obręb Janowice, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 3 lat na rzecz Gminy Janowiec

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), Starosta Puławski zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Sporządzić i podać do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 285/2 o pow. 0,5291 ha, położonej na terenie gminy Janowiec, obręb Janowice, stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1P/00112746/4, przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 3 lat na rzecz Gminy Janowiec.
  2. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości, o którym mowa w pkt 1, stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

  1. Wykaz, o którym mowa w § 1 Zarządzenia wywieszony zostanie na okres 21 dni
    w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19,  na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Janowiec oraz opublikowany prasie internetowej. Starosta Puławski przekazuje wykaz Wojewodzie Lubelskiemu, w celu jego umieszczenia na stronie internetowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.
  2. Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Starosta Puławski

  Danuta Smaga

Załącznik do Zarządzenia Nr    81 /2022

Starosty Puławskiego z dnia    10  października 2022 r.

ZN.6850.1.2022.MOL

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres
do 3 lat na rzecz Gminy Janowiec.

  Adres nieruchomości  Gmina Janowiec, obręb Janowice
Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynkówNieruchomość gruntowa pokryta wodami powierzchniowymi stojącymi, oznaczona numerem ewidencyjnym 285/2 o pow. 0,5291 ha, położona na terenie gminy Janowiec w obrębie Janowice, stanowi własność Skarbu Państwa. Tytuł własności do wyżej wymienionej nieruchomości ujawniony jest w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w  Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych księdze wieczystej nr LU1P/00112746/4.  
Opis nieruchomościGrunt pokryty wodami powierzchniowymi stojącymi – koryto rzeki Plewka.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania  Na podstawie wydanego przez Wójta Gminy Janowiec zaświadczenia znak G.6727.1.61.2022 z dnia 12 maja 2022 roku, zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/60/07 Rady Gminy Janowiec z dnia 26 października 2007 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 182, poz. 3213 z dnia 20 grudnia 2007 r. (zmieniającą plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec zatwierdzony Uchwałą Nr XXIX/213/02 Rady Gminy Janowiec z dnia 9 października 2002 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubel. z dnia 30.11.2002 r., nr 151, poz. 3476) działka położona w miejscowości Janowice, Gmina Janowiec, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 285/2 – znajduje się w terenach wód powierzchniowych śródlądowych zbiornika wodnego Janowice oznaczonych na rysunku planu symbolem 15 WS, a także częściowo terenach wód powierzchniowych śródlądowych – rzeka Plewka, oznaczonych na rysunku planu symbolem 16 WS.
Termin zagospodarowania nieruchomości  Oddanie w użyczenie przedmiotowej nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat na rzecz Gminy Janowiec.
Cena nieruchomościNie dotyczy
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystegoNie dotyczy
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawyNie dotyczy
Terminy wnoszenia opłatNie dotyczy
Termin aktualizacji opłatNie dotyczy
Informacja
o przeznaczeniu
  Oddanie w użyczenie przedmiotowej nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat na rzecz Gminy Janowiec.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomościNie dotyczy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni (tj.  od  dnia    10  października 2022 r.  do  dnia    31 października   2022. r.).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.