Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Zarządzenie Nr 87 /2022

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 87 /2022

Zarządzenie Nr 87 /2022

Starosty Puławskiego

z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny na rzecz gminy Miasto Puławy

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Puławski zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Miasto Puławy, obręb Las IUNG, oznaczonej numerem ewidencyjnym 717/2 o pow. 0,2737 ha, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1P/00060486/3, przeznaczonej do darowizny na rzecz gminy Miasto Puławy.
  2. Wykaz nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

  1. Wykaz, o których mowa w § 1 ust.1 Zarządzenia wywiesić na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach, Al. Królewska 19, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach w Biuletynie Informacji Publicznej, prasie internetowej oraz
    w siedzibie Urzędu Miasta Puławy. Starosta Puławski przekazuje wykaz Wojewodzie Lubelskiemu, w celu jego umieszczenia na stronie internetowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.
  2. Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 87 /2022

Starosty Puławskiego z dnia 28 października 2022 r.

ZN.6840.2.6.2022.DL

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do darowizny na rzecz gminy Miasto Puławy


Adres nieruchomości
Puławy, obręb LAS IUNG
Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynkówOznaczenie wg księgi wieczystej LU1P/00060486/3 Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych.: Dział I: Położenie: województwo lubelskie, powiat puławski, gmin Puławy-Miasto, obręb LAS IUNG. Dział II: Własność: Skarb Państwa – Starosta Puławski
Oznaczenie według rejestru ewidencji gruntów: działka gruntu nr 717/2 o pow. 0,2737 ha, jednostka ewidencyjna Puławy, obręb 0009 Las IUNG, opis użytków gruntowych: Tp – tereny dróg publicznych.
Opis nieruchomościNieruchomość gruntowa o powierzchni 0,2737 ha została wydzielona z kompleksu leśnego i przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy pod ciąg pieszo-jezdny.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowaniaNa podstawie ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy jednostka bilansowa A cześć II sektor C, zatwierdzonego uchwałą nr XXXV/346/21 Rady Miasta Puławy z dnia 30 września 2021r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 431 z dnia 21 października 20221 roku, stwierdza się, że: – działka oznaczona nr 717/2 obręb Las IUNG, położona jest w obrębie oznaczonym symbolem „30.KPj” z przeznaczeniem podstawowym terenu pod ciąg – pieszo jezdny.
Termin zagospodarowania nieruchomości
Wojewoda Lubelski w Zarządzeniu nr 280 z dnia 24 października 2022 r. w sprawie udzielania zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz gminy Miasto Puławy zawarł zastrzeżenie: W przypadku niewykorzystania nieruchomości na cel, na który została darowana w terminie 5 lat od daty zawarcia umowy darowizny lub zaprzestania wykorzystywania nieruchomości na ten cel, darowizna podlega odwołaniu.
Cena nieruchomości
Nie dotyczy
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystegoNie dotyczy
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy

Nie dotyczy
Terminy wnoszenia opłatNie dotyczy
Termin aktualizacji opłatNie dotyczy
Informacja
o przeznaczeniu
Nie dotyczy
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), termin upływa z dniem 8 grudnia 2022 r.

Informacje dodatkowe:

  1. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.
  2. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i koszty wieczysto księgowe.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni (tj. od dnia 28 października 2022 r. do dnia 17 listopada 2022 r.).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.