Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

149/2024

z dnia

28.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7563
/
/
Zarządzenie Nr 87/2023

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 87/2023

Zarządzenie Nr 87/2023
Burmistrza Morynia

z dnia 18 września 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w  użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1.  Przeznaczam do oddania w użyczenie część działek niezabudowanych:

nr 131/3, obręb Gądno (przy przystanku PKS) o pow. 1,2 m2, SZ1Y/00052248/5

nr 20/1, obręb Witnica (przy szkole) o pow. 1,2 m2 , SZ1Y/00039260/8

nr 24/3, obręb Witnica (przy skrzynkach pocztowych) o pow. 1,2 m2 , SZ1Y/00040717/7

nr 276/1, obręb 3 miasta Moryń (koło bloków) o pow. 1,2 m2 , SZ1Y/00033091/0

nr 268/1, obręb 3 miasta Moryń (koło bloków) o pow. 1,2 m2 , SZ1Y/00057480/8

nr 93, obręb Przyjezierze (koło ścieżki) o pow. 1,2 m², SZ1Y/00058045/4

nr 129/1, obręb Dolsko (przy przystanku) o pow. 1,2 m², SZ1Y/00057358/4

nr 237/5, obręb Nowe Objezierze (przy świetlicy) o pow. 1,2 m², SZ1Y/00053603/9

nr 379, obręb Mirowo (przy przystanku PKS) o pow. 1,2 m², SZ1Y/00039655/4

nr 96, obręb 3 miasta Moryń (ul. Szeroka) o pow. 1,2 m², SZ1Y/00032637/3.

2. Informacja o przeznaczeniu – oddanie w użyczenie na okres do 3 lat, pod pojemniki do zbiórki odzieży używanej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń – nie obowiązuje.

3. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

– roczny czynsz – brak,

– aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegł – brak,

– dzierżawca będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1, podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: na terenie miasta i gminy Moryń, stronach internetowych Urzędu, ogłoszenie w prasie – Infopublikatorze.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 4. Termin wywieszenia wykazu: od 18 września 2023 r. do 9 października 2023 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

wykaz nieruchomości:

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości składających się z działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 211/6 i 212/2 oraz 211/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna.

Sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w Kościerzynie przy ul. Do Parowozowni w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna.