Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6697
/
/
Zarządzenie Nr 88 /2022 Burmistrza Morynia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 88 /2022 Burmistrza Morynia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Zarządzenie Nr  88 /2022
Burmistrza Morynia

z dnia 9 sierpnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt  3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art.35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.  z 2021 r., poz. 1899)  zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do oddania w użyczenie działki:

nr 449 o pow. 1,5190 ha zabudowanej budynkiem użytkowym o pow. 92,36m2, nr KW SZ1Y/00037294/1,

nr 445 o pow. 0,6170ha, nr KW SZ1Y/00037296/5,

nr 446 o pow. 0,1120ha, nr KW SZ1Y/00037291/0,

nr 447 o pow. 0,0912ha, nr KW SZ1Y/00037295/8,

nr 448 o pow. 0,4072ha, nr KW SZ1Y/00037290/3,

nr 450/1 o pow. 0,0259, nr KW SZ1Y/00037288/6,

nr 450/2 o pow. 0,0206ha, nr KW SZ1Y/00037292/7, położone  w obrębie 2 miasta Moryń.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat: brak

Biorący w użyczenie będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości i opłaty związane

z eksploatacją nieruchomości.

Informacja o przeznaczeniu – dzierżawa na okres do 3 lat, z przeznaczeniem jako kompleks rekreacyjno – sportowy.

§ 2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1,  podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: na terenie miasta i gminy Moryń, ogłoszenie w prasie, stronach internetowych Urzędu, Infopublikatorze.pl

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 4. Termin wywieszenia wykazu: od 9 sierpnia 2022 r. do 30 sierpnia 2022 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Otwocka informuje, że Zarządzeniem Nr 43/2024 z dnia 05.03.2024 r.  przeznaczył do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową położoną przy  ul. Szczyglej 5 w Otwocku

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie: Siciny

INFORMACJA