Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

272/2023

z dnia

29.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4905
/
/
Zarządzenie Nr 89 /2022 Burmistrza Morynia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 89 /2022 Burmistrza Morynia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Zarządzenie Nr 89 /2022
Burmistrza Morynia

z dnia 9 sierpnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt  3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art.35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.  z 2021 r., poz. 1899)  zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do oddania w użyczenie część działki:

nr 6 o pow. 2 m² KW nr SZ1Y/00058130/7, położone  w obrębie Stare Objezierze.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat: brak

Biorący w użyczenie będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości i opłaty związane

z eksploatacją nieruchomości.

Informacja o przeznaczeniu – dzierżawa na okres do 3 lat, z przeznaczeniem pod ustawienie serca z nakrętkami.

§ 2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1,  podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: na terenie miasta i gminy Moryń, ogłoszenie w prasie, stronach internetowych Urzędu, Infopublikatorze.pl

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 4. Termin wywieszenia wykazu: od 9 sierpnia 2022 r. do 30 sierpnia 2022 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I N F O R M A C J A

Obwieszczenie Starosty Tatrzańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego pod znakiem AB.6740. 23.2023.ASS w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” nr K420043 Trybsz – Czarna Góra w miejscowości Czarna Góra – ETAP II. Rozbudowa drogi na odcinku od km 4+520,60 do km 4+572,70 – ul. Nadwodnia.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica,