Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
Zarządzenie Nr  94/2022 Burmistrza Morynia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr  94/2022 Burmistrza Morynia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Zarządzenie Nr  94/2022
Burmistrza Morynia

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt  3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. j. t. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. j.t. z 2021 r., poz. 1899)  zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do oddania w użyczenie:

Obiekt kontenerowy o funkcji szatni przy boisku sportowym na części działki nr 112/2,  SZ1Y/00037915/1,obręb Witnica, gmina Moryń.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat: brak

Biorący w użyczenie będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości i opłaty związane z eksploatacją nieruchomości.

Informacja o przeznaczeniu – dzierżawa na okres do 3 lat, z przeznaczeniem jako szatnia.

§ 2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1,  podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: na terenie miasta i gminy Moryń, ogłoszenie w prasie, stronach internetowych Urzędu, Infopublikatorze.pl

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 4. Termin wywieszenia wykazu: od 12 sierpnia 2022 r. do 2  września 2022 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości