Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
Zarządzenie Nr 96 /2022

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 96 /2022

Zarządzenie Nr 96 /2022

Burmistrza Morynia

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość, stanowiącą własność gminy Moryń: nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 47 obręb 1 miasta Moryń o powierzchni 0,0093 ha. Oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00059495/0. Powierzchnię działki stanowią grunty sklasyfikowane jako droga. Działka położona jest w zachodniej części Morynia po prawej stronie – ul. Dworcowa – wyjeżdżając w kierunku Cedyni. Położona jest korzystnie w stosunku do tras komunikacyjnych z korzystnym dojazdem i dostępem. Kształt nieruchomości zbliżony do prostokąta. Nieruchomość posiada teren płaski. Stanowi teren porośnięty trawą i ogrodzony jest w raz z nieruchomością przyległą. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa. Od strony południowej przebiega droga wojewódzka w kierunku Cedyni o nawierzchni asfaltowej stanowiąca dojazd do nieruchomości. Posiada dostęp do sieci wodociągowej i energetycznej oraz do drogi publicznej.

Cena nieruchomości: 7.900,00 zł(słownie: siedem tysięcy dziewięćset złotych).

Informacja o przeznaczeniu – sprzedaż na własność.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – do 27 września 2022 r. .

§ 2. Sprzedaż działki nastąpi w formie ustnego przetargu nieograniczonego lub w rokowaniach. Do ceny osiągniętej w przetargu lub rokowaniach doliczony będzie obowiązujący podatek Vat.

§ 3. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń, BIP, stronie internetowej Urzędu, prasie – Infopublikatorze.pl

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 5. Termin wywieszenia wykazu: od 16 sierpnia 2022 r. do 6 września 2022 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości