Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Zarządzenie nr 98/22 Wójta Gminy Wąwolnica w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wąwolnica, przeznaczonej w części do oddania w użyczenie

OGŁOSZENIE

Zarządzenie nr 98/22 Wójta Gminy Wąwolnica w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wąwolnica, przeznaczonej w części do oddania w użyczenie

ZARZĄDZENIE NR 98/22

Wójta Gminy Wąwolnica

z dnia 21 listopada 2022 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wąwolnica, przeznaczonej
w części do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Z zasobu nieruchomości gminnych przeznacza się do oddania w użyczenie część nieruchomości gminnej szczegółowo opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wąwolnica, ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Wąwolnica. Informację o wywieszeniu wykazu należy podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu obejmującym powiat.

§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji, Funduszy Europejskich, Nieruchomości i Gospodarki Mieniem Komunalnym.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 98 /22

Wójta Gminy Wąwolnica z dnia 21 listopada 2022 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Wąwolnica z dnia 21 listopada 2022 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Wąwolnica, położonej
w Gminie Wąwolnica, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr 38/1 o pow. 0,076 ha, przeznaczonej
w części do oddania w użyczenie

Adres nieruchomościWojewództwo lubelskie, powiat Puławy, jednostka ewidencyjna 061410_2 Wąwolnica, obręb 0014 – Wąwolnica, jednostka rejestrowa G.577
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynkówDziałka oznaczona nr ewid. 38/1 o pow. 0,076 ha, położona w obrębie Wąwolnica, dla której w Sądzie Rejonowym w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LU1P/00047034/3. W ewidencji gruntów i budynków nieruchomość sklasyfikowana jest symbolem RII – grunty orne,
w części przeznaczona do oddania w użyczenie
Opis nieruchomościDziałka niezabudowana, w przeznaczeniem pod grunty orne, w części przeznaczona do oddania w użyczenie
Powierzchnia nieruchomościPow. nieruchomości to 0,076 ha, zaś część nieruchomości przeznaczona do oddania w użyczenie to ok. 55 m2.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowaniaINFORMACJA  Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OŚRODKA GMINEGO WĄWOLNICA uchwalonego przez Radę Gminy Wąwolnica uchwałą Nr XXXVIII/250/02 z dnia 12 września 2002r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego
Nr 122 z dnia 18 października 2002r. poz. 2647 zmienioną uchwałą
Nr XXXII/196/06 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 2 marca 2006r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 92 z dnia 24 maja 2006r poz. 1647 zmienioną uchwałą Nr VII/31/15 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 28 maja 2015r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 25 września 2015r. poz. 2935 skorygowaną rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN-II.4131.299.2015 Wojewody Lubelskiego z dnia 9 lipca 2015r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego
z dnia 25 września 2015r. poz. 2920 i uchwałą zmieniającą Nr IX/48/15 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 27 sierpnia 2015r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 30 września 2015r. poz. 2961 dotyczący ustaleń dla działki o nr ewidencyjnym 38/1 w m. Wąwolnica gm. Wąwolnica. Działka o nr ewid. 38/1 położona w m. Wąwolnica, gm. Wąwolnica zlokalizowana jest w następującym terenie: Część północno-zachodnia działki, przylegająca do drogi powiatowej (na długości około 8m i szerokości około 1m-2m) leży w terenie przeznaczonym na poszerzenie drogi powiatowej oznaczonej w rysunku planu symbolem KDZ-P – teren drogi publicznej zbiorczej – powiatowej.Działka (za wyjątkiem północno-zachodniej części przylegającej do drogi powiatowej) leży w terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 1UP – teren usług administracji publicznej.Działka leży w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków.Działka zlokalizowana jest w terenie otuliny Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.
Forma i tryb zbyciaNie dotyczy
Informacja o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenieNieruchomość jest przeznaczona do oddania w użyczenie
Wartość nieruchomościNie dotyczy
Obciążenia nieruchomościNieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani innymi ciężarami
i ograniczeniami.
Koszty związane z przeniesieniem tytułu prawnegoNie dotyczy
Termin zagospodarowania nieruchomościNie dotyczy
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystegoNie dotyczy
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawyNie dotyczy
Termin wnoszenia opłatNie dotyczy
Zasady aktualizacji opłatNie dotyczy
Termin do złożenia wniosku przez osoby, który przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2”.Nie dotyczy

Powyższy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni – od dnia 21.11.2022 do dnia 13.12.2022 w siedzibie Urzędu Gminy w Wąwolnicy celem podania do publicznej wiadomości.

Wykaz znajduje się w BIP, prowadzonym przez Urząd Gminy Wąwolnica, pod adresem https://bip.wawolnica.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie