Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
ZAWIADOMIENIE

OGŁOSZENIE

ZAWIADOMIENIE

Nasz znak: GN.6853.15.2023 Zakopane, dnia 21 sierpnia 2023r.

ZAWIADOMIENIE

Starosty Tatrzańskiego

Stosownie do art. 10 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775) i art. 8 oraz art. 113 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 322) informuje, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposób korzystania
z nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0401, jednostka ewid. Kościelisko oznaczonej jako dz. ewid. nr 1772
poprzez udzielenie zezwolenia na realizację celu publicznego w ramach zadania „Budowa stacji transformatorowej wnętrzowej 15/0,4kV wraz z powiązaniami SN i nn, Kościelisko ul. Rysulówka” obejmującego budowę nowej infrastruktury technicznej- sieci kablowej nN0,4kV o długości 130,5 m, powierzchni strefy kontrolowanej 129,7 m² posadowionej na głębokości min. 1,3m pod powierzchnią terenu.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775) zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz żądań.

Czynności o których mowa wyżej, będzie można dokonać w terminie 7-miu dni, licząc od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Czynności tej można dokonać w budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem
ul. Chramcówki 15, pawilon B, pokój nr 118 w godzinach od 9 – 14, od poniedziałku do piątku.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775) ogłoszenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. STAROSTY

WICESTAROSTA TATRZAŃSI

mgr inż. Władysław Filar

Otrzymują:

  1. Jan Hebda (jako pełnomocnik TAURON Dystrybucja S.A.)
  2. Gmina Kościelisko
  3. BIP Starostwa Powiatowego w Zakopanem
  4. Starostwo Powiatowe w Zakopanem – tablica ogłoszeń w budynku
  5. Starostwo Powiatowe w Zakopanem- strona internetowa

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO