Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OGŁOSZENIE

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

STAROSTA LUBARTOWSKI

21-100 LUBARTÓW

ul. Słowackiego 8

tel. 81 855 28 65

Lubartów, 26 maja 2024 roku

GEO.6821.126.2023

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
W SPRAWIE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI
O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej Kpa (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), art. 124 ust. 1, art. 124a, art. 115 ust. 3 oraz art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
– dalej ugn (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), wykonując zadania z zakresu administracji rządowej,

Starosta Lubartowski

zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie geodezyjnym
13 – Michów Wieś, jednostka ewidencyjna Michów, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr 1679 o pow. 0,62 ha.

Przedmiotem postępowania jest ograniczenie w drodze decyzji sposobu korzystania
z nieruchomości, poprzez zezwolenie na realizację inwestycji polegającej na budowie napowietrznej, jednotorowej linii wysokiego napięcia (110kV) relacji GPZ Kock
– GPZ Michów.

Wyżej wymieniona nieruchomość jest niezbędna do realizacji celu publicznego, którym zgodnie z art. 6 pkt 2 ugn, jest między innymi budowa i utrzymanie przewodów
i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.

Stosownie do art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 powołanej wyżej ustawy,
w terminie 2 miesięcy od daty podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego, dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, co skutkuje wszczęciem przedmiotowego postępowania.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa, wskazuję 29 maja 2024 roku – datę ukazania się zawiadomienia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Lubartowie, wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu, jak również podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości i umieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Michowie, jako ten, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z up. STAROSTY

mgr Anna Jędrzejkiewicz – Kobyłko

Kierownik Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości