Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak GEO.6821.47.2022administracyjnej Starosty Lubartowskiego

OGŁOSZENIE

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak GEO.6821.47.2022administracyjnej Starosty Lubartowskiego

STAROSTA LUBARTOWSKI

        21-100 LUBARTÓW

          ul. Słowackiego 8

          tel. 81 855 28 65         

                                                                                                   Lubartów, 31 maja 2023 roku

GEO.6821.47.2022

ZAWIADOMIENIE

O WYDANIU DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

            Starosta Lubartowski działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej Kpa (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), zawiadamia, że w dniu 31 maja 2023 roku, została wydana decyzja znak: GEO.6821.47.2022, dotycząca nabycia przez Gminę Miasto Lubartów prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym 12 – Jacek, gmina Miasto Lubartów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 49/3 o pow. 0,0167 ha, której stan prawny jest nieuregulowany.

            Decyzja oraz dokumentacja sprawy udostępnione są do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie, przy ul. Słowackiego 8, 21 – 100 Lubartów, w Referacie
ds. Gospodarki Nieruchomościami, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Starostwa.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubartowie www.bip.powiatlubartowski.pl oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów i Starostwa Powiatowego w Lubartowie.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa wskazuję 2 czerwca 2023 roku – datę ukazania się zawiadomienia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubartowie, wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu, jak również umieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lubartów, jako ten, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu