Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Zawiadomienie-Obwieszczenie

OGŁOSZENIE

Zawiadomienie-Obwieszczenie

ZAWIADOMINEIE-OBWIESZCZENIE

STAROSTY TATRZAŃSKIEGO

O

WSZCZĘCIU POSTĘOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O OGRANICZENIE SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI

Działając na podstawie art. 124 w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) Starosta Tatrzański informuje, iż w oparciu o wniosek spółki SEWIK TKGK Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, Pana Damiana Niziołek, pod sygn.: GG-RSP.6853.4.2020 wszczęto postępowanie administracyjnew sprawie wydania w trybie art. 124, decyzji
o ograniczeniu sposóbu korzystania z nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1936, położoną w Kościelisku, gm. Kościelisko poprzez udzielenie spółce SEWIK TKGK Sp. z o.o. zezwolenie na realizację inwestycji celu publicznego, polegającej na inwestycji pt. ”Budowa dwóch rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej,
w rejonie ulicy Królewska i Nędzy Kubińca w Kościelisku, w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stosownie do załączonej dokumentacji mapowej.

Działka ewid. nr 1936 obr. Kościelisko stosownie do operatu technicznego P.1217.2021.405 odpowiada parceli gruntowej l. kat. 1890/59 gm. kat. Kościelisko, powstałej z podziału parceli gruntowej l. kat. 1890/41 gm. kat. Kościelisko, opisanej w księdze wieczystej NS1Z/00007475/7.

Stosownie do zapisów księgi wieczystej NS1Z/00007475/7 nieruchomość w niej opisana pozostaje w chili obecnej współwłasnością nieznanych z miejsca pobytu:

 1. Józefa Szczepaniak ”Sywarny” s. Jana i Anny– w 10/180 części;
 2. Anny Szczepaniak ”Sywanra” c. Franciszka i Anny – w 10/180 części;
 3. Andrzeja Fatla, s. Franciszka i Anny – w 10/180 części;
 4. Anny Fatla – w 30/180 części;
 5. Franciszka Fatla – w 30/180 części;
 6. Jana Nędza Hotarskiego s. Józefa – w 6/180 części;
 7. Anny Nędza Hotarskiej, c. Józefa – w 6/180 części;
 8. Stanisława Nędza Hotarskiego s. Józefa – w 6/180 części;
 9. Antoniego Nedza Hotarskiego s. Józefa – w 6/180 części;
 10. Bronisławy Stopka Dziaduś – w 6/180 części;
 11. Antoniny Drożdzyk – w 15/180 części;
 12. Marii Drożdżyk – w 15/180 części;
 13. Anny Pitoń – w 10/180 części;
 14. Marii Bębenek – w 10/180 części;
 15. Antoniny Drożdzyk – w 10/180 części.

Zgodnie z art. 41 § 1 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 2 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, pawilon B – pokój 19, w godzinach pn.-pt. 8.00-15.00, tel. 18 20 239 55, po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu możliwości udostępnienia akt.

Niniejsze zawiadomienie-obwieszczenie, stosownie do treści art.49 § 2 kpa, uznaje się za dokonane po upływie czternastu dni, licząc od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, lub udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Zakopanem, a także w dzienniku internetowym www.infobublikator.pl

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

Zakopane, dnia 25 listopada 2022r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie