Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

OGŁOSZENIE

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Nasz znak: GG-RSP.6853.3.2019 Zakopane, dnia 18 listopada 2022r.

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

STAROSTY TATRZAŃSKIEGO

o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwości wypowiedzenia się w sprawie przed wydaniem decyzji

Działając na podstawie art. 124 w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) oraz art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2021r., poz. 735 ze zm.) Starosta Tatrzański zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy, umożliwiający wydanie decyzji rozstrzygającej w ramach prowadzonego w trybie art. 124 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz. U z 2021r., poz. 1899/, postępowania administracyjnego z wniosku spółki TAURON Dystrybucja S.A.
z siedzibą w Krakowie, działającej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę o wydanie w trybie art. 124 ugn., decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, oznaczonej jako działka ewid. 1 obr 59 Zakopane poprzez udzielenie spółce TAURON Dystrybucja S.A. zezwolenia na modernizację istniejącej sieci kablowej SN 15 kV polegającej na rozbiórce lub umartwieniu istniejącej sieci kablowej SN 15kV i budowie sieci kablowej SN15kV zgodnie
z planem zagospodarowania terenu załączonym do złożonego podania.

Działka ewid. nr 1 obr. 59 Zakopane stosownie do operatu technicznego P.1217.2020.490 odpowiada:

 1. Parceli gruntowej l. kat. 11978/2 gm. kat. Zakopane, opisanej w księdze wieczystej NS1Z/00003235/5
 2. Parcelom gruntowym l. kat. 11984/3, 11988/1 gm. kat. Zakopane, opisanym w księdze wieczystej NS1Z/00006025/1.

Stosownie do zapisów księgi wieczystej NS1Z/0003235/5 nieruchomość w niej opisana pozostaje w chwili obecnej współwłasnością nieznanych z miejsca pobytu:

 1. Związek Zawodowy Pracowników Samorządu Terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej,
  z siedzibą w Warszawie
 2. Andrzej Ziemba
 3. Stanisław Gąsienica Gładczan Lemko
 4. Jan Gąsienica Gładczan ”Lemko”
 5. Zofia z Gąsieniców -Gładczanów ”Lemko”,
 6. Józef Zubek, s. Kazimierza
  i Ludwiki
 7. Stanisław Bachleda Księdzularz
  s. Jana i Bronisławy
 8. Władysław Martusewicz
  s. Wacława i Marii
 9. Andrzej Włodzimierz Marczak
  s. Mieczysława i Ireny;
 10. Barbara Marczak c. Mieczysława
  i Ireny;
 11. Adam Marczak s. Mieczysława
  i Anny
 12. Jadwiga Małgorzata Marczak
  c. Aleksandra i Anny
 1. Anna Marczak c. Józefa i Józefy
 2. Regina Gąsienica
 3. Jan Gąsienica-Kubiorka.
 4. Marianna Gąsienica-Daniel
 5. Bogdanowska Regina
 6. Antonina Gąsienica -Ciaptak
 7. Agnieszka Stopka
 8. Józef Gąsienica-Jędraś
 9. Wojciech Stopka-Czajka
 10. Karolina Stopka-Czajka
 11. Jan Chyc s. Józefa
 12. Roman Olszowski
 13. Józef Gąsienica Janków
 14. Stanisław Bachleda-Szeliga
 15. Stanisław Gąsienica-Marcinów
  s. Jana
 16. Wojciech Gąsienica-Marcinów
  s. Jana
 17. Władysław Gąsienica-Marcinów
  s. Jana
 18. Tomasz Gibała
 19. Ludwina Sobańska
 20. Jędrzej Gąsienica-Jędrzejczyk
 21. Zofia Wesely
 22. Tadeusz Malicki
 23. Wojciech Brzega-Duźniak
 24. Maria z Pankowskich Sandor
 25. Maria Urbańska
 26. Bronisława Gibała
 27. Józef Gąsienica-Gładczan s. Józefa
 28. Bronisława z Gąsieniców Gładczanów Obrochta;
 29. Barbara Janina Bośniacka
 30. Modesta ze Stachurskich Zwolińska
 31. Aniela z Jacinów Koronowa.
 32. Antonina z Grajcarzów Gąsienica-Byrcyn
 33. Tomasz Gibała
 34. Józef Sobański;
 35. Ludwina z Czarniaków Sobańska
 36. Andrzej Tatar s. Andrzeja
 37. Herman Kolber
 38. Józef Gąsienica-Jędraś
 39. Stanisław Janik
 40. Jan Gąsienica -Gładczan s. Jana.
 41. Wojciech Gąsienica-Gładczan
  s. Jana.
 42. Stanisław Gąsienica Gładczan
  s. Jana.
 43. Maria zd. Gąsienica – Gładczan.
 44. Zofia Szwajnos

Stosownie do zapisów księgi wieczystej NS1Z/00006025/1 nieruchomość w niej opisana pozostaje w chwili obecnej współwłasnością nieznanych z miejsca pobytu:

 1. Józef Zubek, s. Kazimierza
  i Ludwiki
 2. Stanisław Bachleda Księdzularz
  s. Jana i Bronisławy
 3. Władysław Martusewicz
  s. Wacława i Marii
 4. Józef Gąsienica Gładczan,
  s. Jędrzeja
 5. Regina Gąsienica
 6. Wojciech Gąsienica
 7. Tomasz Gąsienica-Ladzi s. Jana
 8. Jan Gąsienica-Jarosz
 9. Jędrzej Gąsienica-Jarosz
 10. Anna Gąsienica-Jarosz
 11. Agnieszka Gąsienica-Jarosz
 12. Józef Gąsienica-Gładczan
 13. Bogdanowska Regina
 14. Jan Szolosi
 15. Paweł Szolosi
 16. Maria Szolosi
 17. Agnieszka Stopkowa.
 18. Józef Gąsienica-Jędraś
 19. Józefa Gąsienica-Janków
 20. Stanisław Bachleda-Szeliga
 21. Stanisław Gąsienica-Marcinów
  s. Jana
 22. Wojciech Gąsienica-Marcinów
  s. Jana
 23. Władysław Gąsienica-Marcinów
  s. Jana
 24. Ludwina Sobańska
 25. Bogdanowska Regina
 26. Bronisława Gibałowa
 27. Anna Gronikowska
 28. Antonina Gąsienica-Byrczyn
 29. Anna Zubkowa..
 30. Józef Sobański;
 31. Ludwina Sobańska
 32. Józef Gąsienica-Jędraś

W związku z powyższym stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735), strony mają możliwość zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie 7 -miu dni, od daty otrzymania zawiadomienia. Po tym terminie zostanie wydania decyzja administracyjna w powyższej sprawie.

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, pawilon B – pokój 19, w godzinach pn.-pt. 8.00-15.00, tel. 18 20 239 55, po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu możliwości udostępnienia akt.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) Jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościachorganów administracji publicznej ze względu na nieustalone adresy stron, stosuje sięart. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Niniejsze zawiadomienie-obwieszczenie, stosownie do treści art. 49 § 2 kpa, uznaje się za dokonane po upływie czternastu dni, licząc od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, lub udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Zakopanem, a także w dzienniku internetowym www.infobublikator.pl

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

Zakopane, dnia 18 listopada 2022r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie