Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583

OGŁOSZENIE

Zbycie

Świętochłowice, dnia 08 września 2023 r.

MK.6840.55.2022.KKK

e-dokument: 30118.2023.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2023r., poz. 344 z późń.zm.)

Prezydent Miasta Świętochłowice

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: KW nr KA1C/00046703/6 – prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
 2. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów:
  1. działka gruntu nr 4197, obręb Świętochłowice (0003), położona: w rejonie ul. Wojska Polskiego 16B, 16C i Szybu II, III b.KWK „Polska – Wirek , o pow. 0,1153 ha;
 3. Powierzchnia nieruchomości: powierzchnia 0,1153 ha.
 4. Opis nieruchomości: działka położona w południowej części miasta Świętochłowice. W sąsiedztwie znajdują się tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę przemysłową oraz zabudowę
  o charakterze przemysłowo – magazynowym. W niedalekiej odległości przebiega linia kolejowa.
  W dalszej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa oraz handlowo – usługowa. Brak w bliskiej odległości dostępu do ważnych szlaków komunikacyjnych o dużej przepustowości.

Działka znajduje się w rejonie ul. Wojska Polskiego oraz Szybu II, III b. KWK „Polska – Wirek”. Działka gruntowa, niezabudowana, w większości użytkowana jako droga dojazdowa, w pozostałej części porośnięta dziko rosnącą roślinnością.

Działka posiada kształt nieregularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta. Teren działki równy.

Działka uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. Działka posiada dostęp do drogi utwardzonej kostką betonową.

 1. Obciążenia nieruchomości: w dziale III księgi wieczystej widnieją wpisy: ograniczone prawa rzeczowe. Dział IV – wolny jest od wpisów.
 2. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: działka objęta jest umową dzierżawy.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Wojska Polskiego i Metalowców oraz torami kolejowymi przyjętym Uchwałą nr V/37/15 Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. (Dz.Urz.Woj.Sla.2015.598), mieści się w granicach jednostki B1.13UP, przeznaczonej pod tereny usług komercyjnych i produkcyjnych.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka nie jest przeznaczona do zalesienia.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy.
 2. Cena zbycia nieruchomości: 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto. Do ceny doliczony zostanie podatek od towarów i usług wg stawki na dzień zbycia.
 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy
 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy
 5. Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy
 6. Zasady aktualizacji opłat:nie dotyczy
 7. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2:6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia
w Infopublikatorze.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego tut. Urzędu Miejskiego pokój nr 112,
tel. 32/3491 – 932.

Z up. Prezydenta Miasta Świętochłowice

I Z-ca Prezydenta Miasta

/-/ Sławomir Pośpiech

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO