Wyszukiwarka:
Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
titleName

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości

Burmistrz Zbąszynka

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i,  

wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własnością Gminy Zbąszynek,

położonych w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonych  geodezyjnie  nr działek:

 915/3 o pow. 24 m2 – działka pod zabudowę garażową

915/1 o pow. 67 m2, w udziale 1/5 części,

915/8 o pow. 147 m2, w udziale 1/6 części.

W Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste KW nr ZG1S/00028133/2, KW nr ZG1S/00054199/3 i KW nr ZG1S/00054587/0.

W ustaleniach nieobowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek nieruchomości oznaczone są symbolem A26 MN  – Teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy w małych domach mieszkalnych + zabudowa garażowa.

Cena  nieruchomości ustalona została w wysokości  8.400,00   /słownie: złotych osiem tysięcy czterysta /        

Uwzględniając przepisy ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (tj. Dz.U. Z 2018r. poz. 2174 ze zmianami) do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 Osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U.z  2018r. poz. 2204 ze zmianami) mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.

W myśl art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami  pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych  warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jej spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.

Termin składania wniosków przez osoby uprawnione upływa 26 maja 2019r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 14 lub telefonicznie pod nr 68 3849140 wew. 37.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy w siedzibie tutejszego urzędu, na tablicy ogłoszeniowej prze budynkiem urzędu, w serwisie internetowym dziennika infopublikator pl. oraz na stronie internetowej urzędu  www.bip.zbaszynek.pl. w zakładce „Przetargi”

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Wojska Polskiego, Zbąszynek

GPS:

50.366676880536694, 21.91796875

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

10 Kwiecień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

11076