Wyszukiwarka:
I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego
titleName

I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego

Loading…

PRZETARG

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonego na terenie gminy Oleszyce

 Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości położone w Starym Siole  gmina Oleszyce, opisane w poniższej tabeli :

 

Lp. Położenie Nr działki Pow. działki Cena wywoławcza Wysokość wadium

(zł)

Minimalne postąpienie

(zł)

1 STARE SIOŁO 1051/16

1051/17

0,1068 ha

0,0257 ha

0,1325 ha

6960 zł 700 70
Numer Księgi Wieczystej PR1L/00028327/6
2 STARE SIOŁO 1164/1 0,1195 ha 5470 zł 550 60
Numer Księgi Wieczystej PR1L/00028327/6
3 STARE SIOŁO 1051/20 0,0673 ha 3260 zł 330 40
Numer Księgi Wieczystej PR1L/00028327/6

Opis nieruchomości:

 Działka nr 1051/16, 1051/17

Teren działki płaski zakrzewiony i zadrzewiony. W bezpośrednim otoczeniu występują tereny rolne. W bliskiej odległości z kierunku wschodniego znajduje się ciek wodny.

Kształt działki nie regularny. Lokalizacja w strefie peryferyjnej – dojazd do działki drogą gruntową. Dostęp do podstawowych mediów utrudniony (media znacznie oddalone).

 Działka nr 1164/1

Teren działki płaski zakrzewiony i zadrzewiony. W bezpośrednim otoczeniu występują tereny rolne. W bliskiej odległości z kierunku wschodniego znajduje się ciek wodny.

Kształt działki prostokątny. Lokalizacja w strefie peryferyjnej – dojazd do działki drogą gruntową. Dostęp do podstawowych mediów utrudniony (media znacznie oddalone).

Działka nr 1051/20

Teren działki płaski zakrzewiony i zadrzewiony W bezpośrednim otoczeniu występują tereny rolne. W bliskiej odległości z kierunku wschodniego znajduje się ciek wodny.

Kształt działki wydłużony prostokąt. Lokalizacja w strefie peryferyjnej – dojazd do działki drogą gruntową. Dostęp do podstawowych mediów utrudniony (media znacznie oddalone).

 Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego:

Teren obejmujący działki nr 1051/16, 1051/17, 1164/1, 1051/20  nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotowa działkę nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Obciążenie nieruchomości:

Dział III i IV w/w ksiąg wieczystych wolny jest od wpisów dotyczących obciążeń danej nieruchomości.

Nieruchomości wolne są od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości, wymienionych w ogłoszeniu, odbędzie się dniu
6 września 2019 r. o godz. 9.00 (piątek) według kolejności w wykazie  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce przy ul. Rynek 1, II piętro, pokój nr 13.

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości
z adnotacją ,,wadium – działka nr ……….……, położona w ……….……”.

Wpłaty wadium w gotówce  można dokonać w kasie Banku Spółdzielczego w Lubaczowie Filia Oleszyce lub przelewem  na rachunek  bankowy Gminy Oleszyce w  PBS Lubaczów O/Oleszyce   Nr  18  9101 1026 2003 3700 1704 0013 najpóźniej
do dnia 2 września 2019 r. (poniedziałek)za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone 
w terminie do 3 dni  po zamknięciu, odwołaniu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przetargu.

Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać Komisji Przetargowej:

– dowód tożsamości,

– dowód wniesienia wadium,

– pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu

  ich  bez zastrzeżeń.

W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie  pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości
ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenia przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Całość kwoty pomniejszoną o wysokość wadium należy wpłacić przed podpisaniem aktu notarialnego.

Koszty związane z umową sprzedaży ponosi kupujący.

Nieruchomości sprzedawane na postawie danych z ewidencji gruntów i budynków.

Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone  wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu  w przypadku zaistnienia ważnych  przyczyn.

Informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13, telefonicznie (016) 63 15 117 lub na stronie internetowej http://bip.oleszyce.pl

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Stare Sioło, Oleszyce

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

11 Lipiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Oleszyce

ID Ogłoszenia:

11980