Wyszukiwarka:
I ustny przetarg nieograniczony
titleName

I ustny przetarg nieograniczony

W Ó J T G M I N Y Ł Ę C Z Y C E

o g ł a s z a

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr 147/8 o pow. 800 m 2, 147/17 o pow. 200m 2, 147/18 o pow. 1200m 2 ( jako jedną nieruchomość) położonych w obrębie geodezyjnym Strzebielino, o powierzchni łącznej 2200m2.

Działki zapisane są w księdze wieczystej nr KW GD1W/00040385/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działki zgodnie z obowiązującym MPZP, sporządzonym dla obrębu Strzebielino stanowią: dz. nr 147/8 – ujęcie wody wraz ze strefą ochronną (1.3.W), dz. nr 147/17 – tereny tradycyjnej zabudowy wsi Strzebielino (1.RM), dz. nr 147/18 – tereny tradycyjnej zabudowy wsi Strzebielino, zieleń wysoka objęta ochroną (1.RM). Położone w strefie ochrony konserwatorskiej – stanowisk archeologicznych. Granice zasięgu historycznego układu ruralistycznego wsi Strzebielino wraz ze strefą ochrony ekspozycji. Obszar o położeniu lustra wody na poziomie 0-1 mppt. Na działce 147/8 znajduje się nieczynne ujęcie wody oraz budynek hydroforni.

Cena wywoławcza nieruchomości : 98 000 zł

Wadium : 9 000 zł

Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu, z tym że nie może ono wynosić

mniej niż 1% ceny wywoławczej (z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).

Od wylicytowanej ceny naliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg na w/w działkę odbędzie się dnia 12 października 2020 roku – o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Łęczyce, przy ul. Długiej 49 i prowadzony będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst w Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( jednolity tekst w Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium

w określonym terminie i wysokości ze wskazaniem numeru działki na konto Urzędu Gminy Łęczyce w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Filia w Łęczycach nr konta: 73 8350 0004 3900 2437 2000 0070 lub w kasie Urzędu Gminy.

Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku bankowym jw. lub zostaną wpłacone w kasie Urzędu najpóźniej w dniu 9 października 2020 roku.

Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadia

w wyznaczonym terminie przedłożą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Wylicytowana cena sprzedaży wraz z 23% podatkiem VAT płatna jest jednorazowo najpóźniej jeden dzień przed dniem zawarcia umowy notarialnej.

Koszty spisania umowy notarialnej oraz wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie niezwłocznie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał.

Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela Urząd Gminy Łęczyce – ul. Długa 49, tel. 67-89-214 w. 65.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Łęczyce

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

08 Wrzesień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Łęczyce

ID Ogłoszenia:

16870