Wyszukiwarka:
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Żołynia
titleName

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Żołynia

Żołynia, dnia 08.09.2020 r.

WÓJT GMINY ŻOŁYNIA

Ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Żołynia

Przedmiotem przetargu są niżej wymienione nieruchomości gruntowe, niezabudowane wyszczególnione w wykazie z dnia 29.01.2020 r. Pierwszy przetarg odbył się 15.07.2020r.

L.p.

Obręb/ położenie

Nr ewidencyjny

Działki(nieruchomości)

Nr Księgi Wieczystej

Powierzchnia Ogółem w ha

Cena (zł) Wadium

(zł)

1.

Żołynia

3649

21267/6

0,01

1600

200

1. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka 3649 zlokalizowana jest obszarze oznaczonym symbolem MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej jednorodzinnej istniejącej i projektowanej. Działka o kształcie regularnym zbliżonym do trapezu. Teren płaski. Sąsiedztwo stanowi zabudowa zagrodowa oraz użytki rolne. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 09.10.2020r. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego w Banku Spółdzielczym w Żołyni na numer rachunku: 69 9175 0000 2001 0001 6463 0010. Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom którzy przetargu nie wygrali zostanie zwrócone. Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia stosownej umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się 14 październik 2020r. o godz. 900 w sali 201 Urzędu Gminy w Żołyni.

Informuje się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości ponosi strona kupująca.

Każda osoba biorąca udział w przetargu zobowiązana jest do zakrycia przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ust oraz nosa. Szczegółowych informacji o dodatkowych warunkach przetargu można uzyskać w pok. 205 tut. Urzędu Gminy i pod telefonem 17 224 30 28 wew. 205.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni, tj. w dniach od 08.09.2020r. do 08.10.2020r. na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

WÓJT GMINY ŻOŁYNIA

PIOTR DUDEK

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Żołynia

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

08 Wrzesień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Żołynia

ID Ogłoszenia:

16869