Wyszukiwarka:
Krośnice

Krośnice, 02 października 2019 r.

RGMiR.6840.6.2.2019

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust. 1 art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 2018.2204 ze zm.) oraz §3, §4, § 6 ust. 1-4, § 13 i § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j. Dz.U.2014.1490 ze zm.), zarządzenia nr 104/2018/RGMiR Wójta Gminy Krośnice z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości z zasobu mienia komunalnego.

 

 

WÓJT GMINY KROŚNICE OGŁASZA

            II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości  Krośnice.

 

Położenie  Wieś Krośnice, Gmina Krośnice, działka nr 813/4  (AM-1) o powierzchni 1,2895 ha  nieruchomość gruntowa niezabudowana.
Właściciel Gmina Krośnice. Księga wieczysta nr WR1M/00020206/2  prowadzona

w Sądzie Rejonowym w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Miliczu.

Lokalizacja

 i opis

nieruchomości

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona na granicy obrębów: Krośnice                      i Police (geodezyjnie w obrębie Krośnice), w sąsiedztwie terenów niezabudowanych, uprawianych rolniczo i leśnych. Od strony południowej działka sąsiaduje z rowem. Kształt działki nieregularny, w rzucie zbliżony do trapezu. Działka nieogrodzona, użytkowana rolniczo.

Dostęp do drogi publicznej (DW nr 448) nieurządzoną drogą gruntową. Działka nie jest uzbrojona w żadne media, sieć energetyczna, wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w zasięgu tj. wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448. Przez działkę przebiega linia średniego napięcia 20kV. DW nr 448 w odległości około 150 m.

Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy do 30 września 2021 roku                          z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu.

Klasyfikacja gruntów Według danych ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Miliczu  identyfikator JRG: JRG 021302_2.0009.G.124, działka nr 813/4 (AM-1) sklasyfikowana jako: grunty orne RV- 1,2449 ha, rowy W- 0,446 ha.
Przeznaczenie

nieruchomości

 

Teren na którym położona jest działka nr 813/4, posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą                                       nr XXXIII/186/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 stycznia 2017 r. ogłoszony

w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz 751. Działka                         nr 813/4 w obrębie wsi Krośnice, gmina Krośnice jest oznaczona symbolem: P/1.

P/1, P/2 – przeznaczenie podstawowe – tereny działalności produkcyjnej: w tym handel hurtowy i półhurtowy, obowiązuje:

Dopuszczalne funkcje uzupełniające: bazy, składy i magazyny, obiekty biurowe, obiekty rzemieślnicze, tereny obsługi komunikacyjnej i transportu, elementy reklamowe, zieleń urządzona, urządzenia towarzyszące.

Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych na terenach własnych inwestorów, służące obsłudze terenów na których są zlokalizowane oraz terenów sąsiednich.

Działka leży w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych. W związku, że obszar objęty planem znajduje się w obrębie wsi o metryce średniowiecznej wprowadza się strefę ochrony konserwatorskiej „OW” dla zabytków archeologicznych. Zasięg strefy uznaje się za równoznaczny

z obszarem ujętym  w wykazie zabytków.

Obowiązują ustalenia: dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi, wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Przez działkę przebiega linia sieci elektroenergetycznej średniego napięcia. Przez obszar objęty planem przechodzą linie napowietrzne 20kV – obowiązują strefy ograniczonego użytkowania zgodnie z przepisami odrębnymi.

Mapa
Cena nieruchomości 179.400,00- zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych), powiększona o podatek VAT, ustalony według przepisów obowiązujących w dniu sprzedaży nieruchomości, tj. ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku

od towarów i usług (Dz.U.2018.2174 j.t. ze zm.)

Informacje o przetargach Terminy poprzednich przetargów: 16 maja 2019 r. – zakończony negatywnie.
  Kontakt Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości można uzyskać                            w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Gminy w Krośnicach                    w pokoju nr 3, tel. (71)3846038, e-mail: bpietrzak@ug.krosnice.pl

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Krośnice

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

02 Październik, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Krośnice

ID Ogłoszenia:

12822