Wyszukiwarka:
NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ
titleName

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 75 obr. 44 o pow. 1386 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Miarki 2 w Cieszynie, zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00008117/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o pow. użytkowej 352 m2, położonym przy ul. Miarki 2 w Cieszynie. Budynek posiada trzy kondygnacje: przyziemie + wysoki parter + piętro, jest częściowo podpiwniczony. Na piętrze znajdują się 3 pokoje, kuchnia, łazienka i korytarz. Na parterze znajduje się 5 pomieszczeń, korytarz wraz z klatką schodową i dwa pomieszczenia gospodarcze. W przyziemiu znajduje się 12 pomieszczeń i korytarz. Budynek w średnim stanie technicznym. Zewnętrzne warstwy budynku wykonane są z tynków cementowo-wapiennych z betonowymi gzymsami i balkonami. Stolarka okienna i drzwiowa wykonana jest z drewna. W nieruchomości znajdują się piece dwufunkcyjne stanowiące źródło ogrzewania oraz instalacje: wodna, kanalizacyjna, gazowa, elektryczna i wentylacji.

Dla obszaru, na którym znajduje się nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej oznaczonej symbolem A3MWU.

Decyzją nr A/317/2018 z dnia 27.04.2018 r. wydaną przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego, opisana nieruchomość została objęta układem urbanistycznym miasta Cieszyna.

Ze względu na wymóg przeprowadzenia remontu Gmina Cieszyn odstąpiła od sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1984)).

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Nieruchomość zostanie udostępniona do obejrzenia w dniu 21.01.2019 r. w godzinach od 1000 do 1030

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 485 000,. Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 31.01.2019 r. w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) o godz. 1000.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 25 000,- zł. Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.01.2019 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169. Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez te osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto (nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od zamknięcia przetargu).

Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona przez nabywcę na wskazane konto, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przetargowej pisemne oświadczenie, że nie zalega z płatnościami na rzecz Gminy Cieszyn (w tym gminnych jednostek organizacyjnych), dowód wpłaty wadium oraz w przypadku:

  • osoby fizycznej – dowód tożsamości,

  • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – dowód tożsamości, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta,

  • osoby prawnej w tym spółki prawa handlowego – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta, stosowne pełnomocnictwa i dowód tożsamości osoby stawającej do przetargu,

  • spółki cywilnej – dowody tożsamości, umowę spółki cywilnej, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta.

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Dokumentacja dotycząca sprzedaży ww. nieruchomości znajduje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie (parter, pokój nr 6).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w razie uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM w Cieszynie, tel. 33 4794 237 lub 33 4794 232.

Cieszyn, dnia 14.12.2018 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Cieszyn

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

17 Grudzień, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Cieszynie

ID Ogłoszenia:

10180