Wyszukiwarka:
NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ
titleName

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

Tekst na tablicę ogłoszeń i strony internetowe

 

 

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

 

 

            Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3/306 obr. 69 o pow. 0,0150 ha, obj. KW nr BB1C/00054306/6 Sądu Rejonowego w Cieszynie. Nieruchomość położona jest w Cieszynie przy ul. Narcyzów w odległości ok. 3,5 km od ścisłego centrum. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane. Kształt działki regularny (trapez). Teren jest niezabudowany, porośnięty trawą, ze spadkiem w kierunku północnym – w stronę ulicy Narcyzów. W zasięgu działki dostępne są sieci: elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa. Na działce znajduje się słup napowietrznej sieci elektroenergetycznej oraz przebiega sieć kanalizacji deszczowej. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Nieruchomość położona jest w obszarze o braku planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Cieszyna nieruchomość położona jest w jednostce M1MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych do działki 3/306 obr. 69. Uzasadnieniem wyboru formy zbycia nieruchomości w przetargu ograniczonym jest jej nieregularny kształt, mała powierzchnia oraz brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Parametry nieruchomości nie pozwalają na jej samodzielne zagospodarowanie. Zbycie poprawi zagospodarowanie jednej z nieruchomości przyległych.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2019 r. w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) o godz. 1000 .

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 6 400,00 zł.

Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest osobiste lub pisemne zgłoszenie do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie uczestnictwa w przetargu przez osoby spełniające warunki przetargu (właściciele działek sąsiednich) oraz wpłacenie, w formie pieniężnej, wadium w wysokości 700,00 zł, w terminie do dnia 24 maja 2019 r. Dopuszcza się również dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: grunty@um.cieszyn.pl

W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą za termin zgłoszenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Wadium należy wnieść przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie nr: 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169 ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie. Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ środków finansowych na wyżej wymienione konto.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto ( nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od zamknięcia przetargu).

Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona przez nabywcę na wskazane konto, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przetargowej pisemne oświadczenie, ze nie zalega               z płatnościami na rzecz Gminy Cieszyn (w tym gminnych jednostek organizacyjnych), dowód wpłaty wadium oraz w przypadku:

  • osoby fizycznej – dowód tożsamości,
  • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – dowód tożsamości, elektroniczny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta,
  • spółki cywilnej – dowody tożsamości, umowę Spółki, elektroniczny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta.

 

Dokumentacja dotycząca sprzedaży w/wym. nieruchomości znajduje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie (parter – pokój nr 6).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w razie uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego                   w Cieszynie, tel. 33 4794 234, 33 4794 230.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieszyn, dnia 26 kwietnia 2019 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Cieszyn

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

26 Kwiecień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Cieszynie

ID Ogłoszenia:

11211