Wyszukiwarka:
Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego  prowadzącego postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania
titleName

Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego  prowadzącego postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania

Tomaszów Maz. 2019-08-23

GGN.683.39.2017

 

Ogłoszenie

 

Starosty Tomaszowskiego  prowadzącego postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę położoną w obrębie 13 Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

 

Działając na podstawie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.1474), w związku z art. 113 ust. 6 i 7 oraz art. 114 ust. 3 z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 z późn. zm.) Starosta Tomaszowski, informuje o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu utraty prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 13 Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 685/1 o pow. 0,0072 ha  oraz 685/3 o pow. 0,0021 ha, objętej decyzją Starosty Tomaszowskiego nr 5/2017 z dnia 14 września 2017 roku znak WAB.6740.1.2.2017, zezwalającą na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowę skrzyżowania ul. Św. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ul. Mazowieckiej i Strzeleckiej na ronda wraz z rozbudową ulicy Mazowieckiej na odcinku łączącym ronda w Tomaszowie Mazowieckim, na działkach i częściach działek w Tomaszowie Mazowieckim, w obrębie ewidencyjnym nr 13 o następujących nr ewidencyjnych: 30, 359, 660, 661, 680/1, 682/11, 683/4, 685, 681, 686/4, 686/6, 916, 684, 234 oraz w obrębie ewidencyjnym nr 23 o następujących nr ewidencyjnych: 701, 702, 704/6, 388, 389, 704/5, 704/33”.

            W rejestrze ewidencji gruntów prowadzonej dla obrębu 13 Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, jako użytkownicy wieczyści działki oznaczonej numerem 685, z której wydzielone zostały działki będące przedmiotem postępowania odszkodowawczego, wpisani byli m.in. Zuzanna Sęk oraz Marian Zdonek

            Zuzanna Sęk oraz Marian Zdonek nie żyją, w związku z powyższym wzywa się następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Wszelkie oświadczenia, wnioski oraz dokumenty należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ulica Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz. lub złożyć w kancelarii urzędu.

            Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do w/w nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich, jako strony w postępowaniu i wpłaceniem odszkodowania do depozytu sądowego.

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Tomaszów Mazowiecki

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

26 Sierpień, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim

ID Ogłoszenia:

12475