Wyszukiwarka:
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
titleName

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

WÓJT GMINY RACZKI  podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki, na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres minimum 30 dni (od 19.06.2019 r. do 26.07.2019 r.) ogłoszenie o przetargu Wójta Gminy Raczki (treść wg załącznika)

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (87) 568 64 16 oraz na stronie: www.raczki.pl .

Wójt Gminy Raczki ogłasza
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Raczki,
położonej w obrębie ewidencyjnym Raczki, gm. Raczki

1. Opis nieruchomości:
Nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów:
a) o łącznej powierzchni 0,0907 ha, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 545/12 z urządzoną księgą wieczystą numer SU1S/00004812/6 oraz działka numer 546/5 z urządzoną księgą wieczystą numer SU1S/00009558/2. Nieruchomość zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położna jest na terenie „zabudowy mieszkaniowej” i tworzy jedną działkę budowlaną,
b) o łącznej powierzchni 0,0874 ha, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 545/11 z urządzoną księgą wieczystą numer SU1S/00004812/6 oraz działka numer 546/4 z urządzoną księgą wieczystą numer SU1S/00009558/2. Nieruchomość zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położna jest na terenie „zabudowy mieszkaniowej” i tworzy jedną działkę budowlaną
c) Nieruchomości niezabudowane położone są w obrębie ewidencyjnym 0019 – Raczki w sąsiedztwie gruntów rolnych i w odległości 50 – 200 m od zwartej zabudowy miejscowości gminnej Raczki. W bliskim sąsiedztwie jest Gminny Ośrodek Kultury, Urząd Gminy, biblioteka oraz dolina rzeki Rospuda (ok. 300 m).
Teren nieruchomości płaski, dogodny do zainwestowania. Nieruchomości posiadają dostęp do nieurządzonej drogi gminnej; pozostałe uzbrojenie możliwe po wykonaniu przyłączy od ulicy Raczkowskiej. Nieruchomości objęte są ochrona konserwatorską, gdyż znajdują się z zabytkowym układzie przestrzennym miasta Raczki, wpisanym do rejestru zabytków pod Nr 986, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach – znak: KL WKZ 534/986/d/94 z dnia 23.03.1994 r.
d) Nieruchomości objęta są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki, uchwalonego uchwałą Nr XXI/179/17 Rady Gminy Raczki z dnia 31.05.2017r. (Dz. Urz. Wojew. Podl. z dnia 07.06.2017 r., poz. 2327), położona na terenie oznaczonym w planie symbolem: 1MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
e) Cena wywoławcza nieruchomości (a) 56.000 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług.
f) Wadium – 3.400 zł (słownie: trzy tysięcy czterysta złotych).
g) Cena wywoławcza nieruchomości (b) 53.000 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych).
W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług.
h) Wadium – 3.100 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych).

2. Forma zbycia nieruchomości – przetarg ustny nieograniczony.
3. Nieruchomość jest bez zobowiązań i obciążeń.
4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
a) wniesienie wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Raczki nr 39 9367 0007 0030 0300 0198 0222 Bank Spółdzielczy Rutka Tartak O/ Raczki w terminie do dnia 22.07.2019 r. z dopiskiem np. działka (a) lub (b) lub (c), przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Gminy Raczki.
b) w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków – wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego;
c) okazanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania osoby prawnej aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika – oprócz aktualnego wypisu z KRS przedłożenie notarialne potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego;
d) okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z numerem konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu;
e) okazanie dokumentu tożsamości.
5. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej.
6. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
7. Wpłacone wadium podlega:
a) wliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
b) przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy,
c) zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają (do 3 dni od dnia przetargu) oraz wszystkim uczestnikom w przypadku odwołania lub unieważnienia, lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, przelewem.
8. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o dniu zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
9. Przetarg odbędzie się w dniu 26.07.2019 r. w budynku Urzędu Gminy Raczki przy Placu Kościuszki 14, pokój nr 11 i rozpocznie się o godz. 10.00.
10. Wójt może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
11. Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój nr 2, telefonicznie (87) 568 64 16 oraz na stronie internetowej www.raczki.pl
12. Informacje dodatkowe: W protokole z przeprowadzonego przetargu kandydat na nabywcę zobowiązany będzie do oświadczenia, iż zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, posiada wiedzę nt. zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. przedmiotowej nieruchomości, posiada wiedzę o przebiegających sieciach infrastruktury technicznej oraz że nie wnosi w związku z powyższym żadnych zastrzeżeń.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Raczki

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

19 Czerwiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Raczki

ID Ogłoszenia:

11773