Wyszukiwarka:
Starosta Krośnienski informuję o o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego
titleName

Starosta Krośnienski informuję o o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego

STAROSTA  KROŚNIEŃSKI

Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne    ( tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 )

informuje

o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej

PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO

dla obrębu ewidencyjnego:   WIETRZNO   (180702_5.0020)

w jednostce ewidencyjnej:  DUKLA   (180702_5).

Wyłożenie nastąpi w terminie od 02.11.2021 r. do 23.11.2021 r. (dni robocze) w godzinach od 7.30 do 15.30 w budynku Domu Ludowego w Wietrznie.

Dokumentacja projektu opisowo-kartograficznego, składająca się z komputerowych wydruków w formie wypisów ze stosownych rejestrów i kartotek oraz mapy ewidencyjnej, opracowana została na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne          i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia  29  marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków   (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1390).

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego,  może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa  leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy oraz nieprawidłowości. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Po upływie terminu wyłożenia, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym będzie ogłoszona przez Starostę Krośnieńskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krośnie.

 

                                                 Starosta Krośnieński    

               (-) 

                                                                                                                         Jan Pelczar

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Wietrzno

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

04 Październik, 2021

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Krośnie

ID Ogłoszenia:

21548