Wyszukiwarka:
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
titleName

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

 

 Zarząd Powiatu w Bochni

z siedzibą w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 31

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

 

nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. A. Chwałkowskiego w Bochni, gmina Miasto Bochnia,na okres 10 lat z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Bocheńskiego i objęta jest księgą wieczystą nr TR1O/00094635/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni.

Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 789/18 o pow. 0.2055 ha, która stanowi grunt niezabudowany – niezagospodarowany o symbolu użytku Bp – tj. zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy; położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Powiatowej Społecznej Strefy Aktywności Gospodarczej w Bochni (PSSAG) przy ul. A. Chwałkowskiego.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 822,00 zł netto (słownie: osiemset dwadzieścia dwa złote 00/100) plus podatek VAT w wysokości 23%.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ w dniu 14 lutego  2019 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa  Powiatowego w Bochni sala 103 (I piętro od strony ul. Kazimierza Wielkiego).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100).

Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Bochni prowadzony w BGŻ, Oddział Bochnia nr 64 2030 0045 1110 0000 0183 3320 z opisem „Wadium na dzierżawę działki 789/18”, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 08.02.2019 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Starostwa.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490).

Zarząd Powiatu w Bochni zastrzega sobie również możliwość odwołania przetargu z ważnych przyczyn niezależnych od organizatora przetargu.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 31, oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bochni. Treść ogłoszenia zostaje również podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bochni.

Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – Starostwa Powiatowego w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 31 pokój nr 117 lub telefonicznie pod nr 014 615 37 00 wew. 842 w godzinach od 8 00 do 15 00.

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Chwałkowskiego, Bochnia

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

11 Styczeń, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Bochni

ID Ogłoszenia:

10308