Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
titleName

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

BURMISTRZ GMINY BRWINÓW

 

stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.),

 podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Lp Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz ewidencji gruntów Powierzchnia nieruchomości. Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i jej sposób zagospodarowania Termin zagospodarowania. Cena nieruchomości oraz wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Wysokość opłat z tytułu

 dzierżawy.

Termin wnoszenia opłat Zasady aktualizacji opłat Informacje o przeznaczeniu
1 Działka ewidencyjna o numerze 10, obręb 0015 Brwinów Miasto, ul. Pszczelińska 3, Brwinów, WA1P/00049686/4. 0,0902 ha Nieruchomość wykorzystywana na cele publiczne – obiekt Gminnej Straży Pożarnej. Przedmiotem dzierżawy będzie niezabudowana część działki wykorzystywana na usytuowanie biletomatu trwale związanego z gruntem, o powierzchni 1 m2. Grunt pod biletomatem wraz z terenem niezbędnym do jego funkcjonowania. Nie dotyczy 4 zł/1 m2 gruntu + 23 % VAT.

Dzierżawca zobowiązany będzie płacić podatek od nieruchomości.

Czynsz dzierżawny comiesięczny płatny z góry, do dnia 20 każdego miesiąca w którym jest on wymagalny. Czynsz podlega corocznej waloryzacji, w oparciu o aktualny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za ostatni rok, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacja dokonywana będzie tylko w przypadku podwyższenia wskaźnika. Oddanie w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.

 

Zasady wydzierżawiania nieruchomości gminnych reguluje Uchwała Nr XXXI.319.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Brwinów oraz ich wydzierżawiania, najmu, lub oddawania w użytkowanie na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 9734).

Wykaz umieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12, na okres 21 dni, tj. od dnia 1 marca 2019 roku do dnia 22 marca 2019 roku. Dodatkowe informacje – tel. 22 738 26 94, w dniach poniedziałek – czwartek – 8.00 – 15.00 oraz piątek 8.00 – 14.00.

Informacja o wywieszeniu powyższego wykazu została opublikowana w dzienniku internetowym Infopublikator.pl – www.infopublikator.pl, 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Brwinów

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

01 Marzec, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Gminy Brwinów

ID Ogłoszenia:

10715