Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730

OGŁOSZENIE

STAROSTA SUSKI

WG-II.6821.18.2023 Sucha Beskidzka, dnia 14 sierpnia 2023 roku

Ogłoszenie Starosty Suskiego

o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu

korzystania z nieruchomości

działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm. ), Starosta Suski informuje o zamiarze wszczęcia postępowania z wniosku PGE Energetyka Kolejowa S.A. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Osielcu, oznaczonej jako:

  • działka ewidencyjna nr 4004/1 o pow. 0,8302 ha.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się we władaniu samoistnym osób fizycznych, zgodnie z wpisem w ewidencji gruntów i budynków tut. urzędu, dla której wg posiadanych informacji nie została założona księga wieczysta. Natomiast zgodnie z mapą do celów prawnych odpowiada części pgr. l.kat. 4004, objętej wykazem hipotecznym Lwh 521 gm. kat. Osielec (zaznacza się, że wykaz hipoteczny utracił moc prawną).

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, iż przedmiotowa działka stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Wnioskodawca PGE Energetyka Kolejowa S.A. wystąpił o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości poprzez zezwolenie na założenie i przeprowadzenie elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV o oznaczeniu PKP1 i PKP2, relacji Rozdzielnia Sieciowa 15 kV Jordanów – Podstacja Trakcyjna Osielec, w celu realizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Rozbiórka i budowa nowych napowietrzno – kablowych linii elektroenergetycznych SN 15 kV PKP1 i PKP2 relacji RS Jordanów – PT Osielec”, polegającą na:

  • demontażu na ww. działce istniejących trzech przewodów fazowych o przekroju 120 mm² linii PKP1 ,
  • budowie linii średniego napięcia 15 kV, poprzez podwieszenie przewodów PKP1 (trzech przewodów fazowych o przekroju 240 mm² oraz jednego kabla światłowodowego) nad przedmiotową działką (montaż przewodów linii napowietrznej PKP1 na słupach – poza działką nr 4004/1),
  • demontażu na ww. działce istniejących trzech przewodów fazowych o przekroju 120 mm² linii PKP2 ,
  • budowie linii średniego napięcia 15 kV, poprzez podwieszenie przewodów PKP2 (trzech przewodów fazowych o przekroju 240 mm² oraz jednego kabla światłowodowego) nad przedmiotową działką (montaż przewodów linii napowietrznej PKP2 na słupach – poza działką nr 4004/1).

W związku z powyższym wzywam osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, do zgłaszania się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, w terminie dwóch miesięcy licząc od daty obwieszczenia niniejszego ogłoszenia, celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowej nieruchomości. Po upływie wskazanego powyżej terminu zostanie wszczęte postępowanie o ograniczenie sposobu korzystania z w/w nieruchomości.

Brak zgłoszenia się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do w/w nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako stron postępowania.

STAROSTA SUSKI

mgr Józef Bałos

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości