Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

195/2024

z dnia

13.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007

OGŁOSZENIE

ZN.6840.1.5.2023.AGKA

ZARZĄD POWIATU PUŁAWSKIEGO

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213),
w wykonaniu Uchwały Nr XXIX/232/2017 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. oraz Uchwały Nr 1162/2023 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie sporządzenia
i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w obrębie Żyrzyn, Gmina Żyrzyn, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 671/30 o pow. 0,3461 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, ogłasza:

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej
w obrębie Żyrzyn, Gmina Żyrzyn, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 671/30 o pow.
0,3461 ha
, dla której w Sądzie Rejonowym w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych jest urządzona księga wieczysta Nr LU1P/00074980/7. Działy: III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA
oraz IV – HIPOTEKA – powołanej księgi wieczystej wpisów nie zawierają.

 1. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY

1. Opis nieruchomości:

Działka oznaczona nr 671/30 o pow. 0,3461 ha, ma w Sądzie Rejonowym w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzoną księgę wieczystą Nr LU1P/00074980/7. Położona jest w obrębie 0015 Żyrzyn, jednostka ewidencyjna Żyrzyn. Przedmiotowa działka w ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jest symbolami: R IIIa, R IIIb oraz W-RIIIb.

Działka jest niezabudowana. Położona jest w miejscowości Żyrzyn, obręb 0015 – Żyrzyn, gmina Żyrzyn, powiat Puławy, woj. lubelskie, gdzie sąsiedztwo stanowi zabudowa gospodarcza i siedliskowa, nowa, nowopowstająca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz grunty rolne, leśne i tereny niezabudowane.

Szczegółowy opis działki:

 • kształt: zbliżony do prostokąta,
 • zadrzewienia i zakrzewienia: brak,
 • ukształtowanie terenu: część MR działki płaska, różnica w wysokości terenu wynosi ok. 0,5m, natomiast część RP działki ulega obniżeniu, różnica w wysokości wynosi ok. 3m,
 • cieki wodne: rów melioracyjny w części południowej działki RP,
 • uzbrojenie: sieć wodociągowa – przechodząca wzdłuż działki MR przy zachodniej granicy przez ok.
  34 m, dalej wzdłuż granicy zachodniej przez teren działki RP/MR, sieć energetyczna – znajduje się ok. 90 m na wschód od granicy wschodniej działki, sieć kanalizacyjna – przechodząca wzdłuż granicy północnej oraz ok. 12m od granicy północnej przez teren działki w stronę granicy wschodniej, sieć telekomunikacyjna – znajduje się ok. 74 m na wschód od granicy wschodniej działki, sieć gazowa – znajduje się ok. 80 m na wschód od granicy wschodniej działki, sieć kanalizacyjna deszczowa – dostępna na działce numer 671/28 (ul. Parkowa),
 • dojazd: droga gruntowa o nawierzchni nieutwardzonej, niedaleko do asfaltowej (droga gminna
  ul. Parkowa),
 • ogrodzenie wokół działki: brak,
 • stan zagospodarowania: działka stanowi teren uprawy rolnej.

2. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyrzyn uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Żyrzyn Nr XI/75/2016 z dnia 16 marca 2016 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 2016 r. poz. 1618 z dnia 20 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie
z ustaleniami ogólnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Nr 39 poz. 861 z dnia 10 marca 2004 r.), działka ewidencyjna numer 671/30 położona jest w niżej wskazanych terenach:

MR – teren zabudowy zagrodowej

RP – uprawy polowe, łąki

Ustalenia szczegółowe dla części działki Nr 671/30 na której obowiązują zapisy MPZP uchwalonego uchwałą Nr XI/75/2016 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 16 marca 2016 r.

Część działki o nr ewidencyjnym 671/30 (około 35%) położonej w obrębie miejscowości Żyrzyn leży w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2 RM – teren zabudowy zagrodowej.

2 MR – teren zabudowy zagrodowej:

1. Podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa.

Dopuszcza się lokalizację usług o uciążliwości nie przekraczającej granic terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny oraz infrastruktury towarzyszącej takiej jak: infrastruktura techniczna, dojścia i dojazdy, ogrodzenia i mała architektura. Usługi winny mieścić się w wydzielonych częściach budynku mieszkalnego (max 30% powierzchni użytkowej budynku).

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala się:

a) min wielkość działki 1200 m2,

b) dla nowo wydzielonych działek min szerokość frontu posesji – 18 m,

c) zabudowę wolnostojącą,

d) max wskaźnik intensywności zabudowy – 0,4,

e) min powierzchnię biologicznie czynną – 50%,

f) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu – 7,5 m od krawędzi jezdni istniejącej drogi gminnej, 10 m od osi projektowanej drogi gminnej i 10 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej,

g) budynki gospodarcze lokalizować w głębi posesji,

2) parametry zabudowy mieszkalnej:

a) maksymalna wysokość 9,0 m mierzona od poziomu terenu do najwyżej położonego punktu konstrukcji przykrycia budynku,

b) poziom parteru na wysokości max 1,0 m od poziomu terenu,

c) kształt dachu – dwu lub wielospadowy o spadkach 30° – 45° i symetrycznym nachyleniu głównych połaci,

d) max liczba kondygnacji – podpiwniczenie, parter + poddasze użytkowe

w spadzistym dachu,

3) parametry budynków gospodarczych:

a) wysokość zabudowy maksymalna 8,0 m mierzona jak dla budynków mieszkalnych,

b) kształt dachu – dwu lub wielospadowy o spadkach 20°-45° i symetrycznym nachyleniu głównych połaci,

c) liczba kondygnacji – jedna nadziemna,

4) dostępność drogowa od drogi gminnej Nr 107455L kl. Lokalnej znajdującej się poza granicami opracowania, ujętej w MPZP Gminy Żyrzyn uchwalonym uchwałą Nr XIII/69/2003 Rady Gminy Żyrzyn
z dnia 29.12.2003 r., oraz od drogi gminnej dojazdowej oznaczonej symbolem 3KDG na rysunku planu; dopuszcza się wyznaczenie dróg wewnętrznych w miarę potrzeb,

5) parkingi zbilansowane dla potrzeb użytkowników zgodnie z § 11 ust. 5 niniejszego planu,

6) wyklucza się ogrodzenia z betonowych przęseł prefabrykowanych.

3. Cały teren położony jest w strefie “K” ochrony konserwatorskiej krajobrazu. Obowiązują ustalenia zawarte w § 13 ust. 2.

Ustalenia szczegółowe dla części działki nr 671/30 na której obowiązują zapisy MPZP uchwalonego uchwałą Nr XIII/69/2003 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Nr 39 poz. 861 z dnia 10 marca 2004 r.):

Część działki o nr ewidencyjnym 671/30 (około 65%) położonej w obrębie miejscowości Żyrzyn leży
w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami RP podstrefa (VII.E.) – uprawy polowe, łąki.

Zasady zagospodarowania:

– utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania..

UWAGA:

 1. Mając na względzie przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyrzyn, tj. „2RM – teren zabudowy zagrodowej”, zabudowa przedmiotowej nieruchomości będzie możliwa wyłącznie przez podmiot będący posiadaczem gospodarstwa rolnego.
 2. Mając na uwadze oznaczenie użytku w ewidencji gruntów i budynków oraz przeznaczenie
  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyrzyn, a także okoliczność, iż powierzchnia działki zawiera się w przedziale 0,30 ha – 1 ha, sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega przepisom ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2569 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2a ust. 1 powołanej wyżej ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, co do zasady, nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. W myśl obowiązujących przepisów każdy zainteresowany może nabyć nieruchomość rolną o powierzchni mniejszej niż 1 ha. Jednocześnie należy nadmienić, że w sytuacjach określonych w ww. ustawie w wypadku nabycia nieruchomości rolnej – Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługiwać będzie prawo pierwokupu lub prawo nabycia takiej nieruchomości i dotyczy to również nieruchomości rolnej o powierzchni od 0,3 ha do 1 ha.

KOWR, w ciągu miesiąca od otrzymania skutecznego zawiadomienia, może wykonać przysługujące mu prawo pierwokupu lub prawo nabycia danej nieruchomości rolnej.

Niezłożenie w powyższym terminie przez KOWR ww. oświadczenia o nabyciu danej nieruchomości, pisemne poinformowanie zobowiązanego o niekorzystaniu przez KOWR z przysługującego prawa lub upływ zakreślonego terminu bez reakcji ze strony KOWR – oznacza odpowiednio, że:

 • w przypadku sprzedaży – strony mają możliwość zawarcia docelowej umowy przenoszącej własność nieruchomości,
 • w pozostałych przypadkach przeniesienia własności nieruchomości – KOWR nie skorzystał z możliwości nabycia tej nieruchomości.
 1. DANE DOTYCZĄCE CENY WYWOŁAWCZEJ, WADIUM I POSTĄPIENIA

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 109 900,00 zł netto (słownie: sto dziewięć tysięcy dziewięćset
00/100 złotych).

Cena nieruchomości ustalona została na podstawie jej wartości, zgodnie z art. 67 ust. 1 i 2 powołanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2. W związku z przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sprzedaż nieruchomości nastąpi za cenę osiągniętą w przetargu, w części powiększoną o obowiązującą
w dacie sprzedaży stawkę podatku VAT
, jak niżej:

– w udziale wynoszącym 0,65 części wylicytowanej ceny będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.)

– do udziału wynoszącego 0,35 części wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek wynoszący 23 % VAT – na podstawie art. 41 ust.1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. powołanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług.

3. Wadium w pieniądzu PLN wynosi 10 990,00 (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt 00/100 złotych)

Wadium należy wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, nr rachunku Lubelski Bank Spółdzielczy w Końskowoli 88 8741 0004 0007 6858 2000 0060 w ten sposób, aby uznanie rachunku (wpłaty środków na rachunek Starostwa Powiatowego) nastąpiło do dnia 22 września 2023r.
W tytule należy wskazać nr działki, której wadium dotyczy.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ustalonej ceny w dniu podpisania aktu notarialnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Sprzedającego.

Wadium wpłacone przez osobę trzecią wniesione na rzecz innej osoby, winno w tytule wskazywać osobę na rzecz której zostało wniesione.

4. Wysokość jednego postąpienia ustalana jest przez uczestników przetargu i wynosi nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

III. DANE DOTYCZĄCE TERMINU I MIEJSCA PRZETARGU.

1. I przetarg odbył się w dniu 17 lipca 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Puławach przy al. Królewskiej 19 w Sali Nr 102. Zakończył się wynikiem negatywnym.

2. Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego

w Puławach przy al. Królewskiej 19 w Sali Nr 102.

3. Przetarg poprowadzi Komisja powołana uchwałą Zarządu Powiatu Puławskiego.

IV. DANE DOTYCZĄCE PRZETARGU

 1. Uczestnikiem przetargu może być osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna
  z przyznaną zdolnością prawną.
 2. W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.
 3. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, winna ona złożyć oświadczenie, co do obowiązującego w małżeństwie ustroju majątkowego oraz oświadczenie określające majątek (wspólny/osobisty), do którego ma nastąpić nabycie nieruchomości.
 4. W przypadku, o którym mowa w punkcie IV.3:
 • jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
 • stawiennictwo obojga małżonków na przetargu albo w przypadku stawiennictwa jednego z małżonków:
 • gdy stroną umowy mają być oboje małżonkowie – pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do działania w imieniu drugiego małżonka,
 • gdy stroną umowy ma być jeden ze współmałżonków, przedłożenie zgody drugiego małżonka, o której mowa w art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U.
  z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm.) na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu; zgoda powinna być wyrażona co najmniej w formie aktu notarialnego i określać rodzaj, przedmiot
  i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy,
 • jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie:
 • wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową albo
 • odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową, albo
 • pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego
  z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.
 1. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest konsorcjum, holding lub grupa podmiotów gospodarczych nie będących osobą prawną w rozumieniu przepisów prawa polskiego, to wówczas za uczestnika przetargu będzie się uważać osobę wskazaną przez pozostałych członków konsorcjum, holdingu lub grupy podmiotów gospodarczych stosownymi pełnomocnictwami i wpłacającą w imieniu wszystkich wadium.
 2. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości.
 3. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).
 4. Cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) winien w przypadkach przewidzianych przedmiotową ustawą, przedstawić komisji przetargowej stosowną promesę lub zezwolenie. Zezwolenie na nabycie nieruchomości winien przedstawić najpóźniej przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości pod rygorem utraty wadium.
 5. Przed przystąpieniem do przetargu, Komisji przetargowej należy przedstawić:

– dowód osobisty,

– pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, jak również że zapoznały się z pełną wersją ogłoszenia o przetargu, ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz że nie wnoszą tytułem ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu – żadnych zastrzeżeń. W związku z czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona – załącznik nr 1 do ogłoszenia
o przetargu,

– w przypadku małżonków oświadczenia z pkt IV.3 oraz stosowne dokumenty z pkt. IV. 4;

– w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej stosowne dokumenty z pkt. IV. 6,

– w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej stosowne dokumenty z pkt. IV. 7,

– w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa,

– cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) stosowne dokumenty z pkt. IV. 8,

– osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Puławach, w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e, art. 6 ust. 1 pkt b RODO w związku z art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz.344)
i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)- załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

 1. Komisja Przetargowa biorąc pod uwagę fakt, że nie każdy uczestnik przetargu może dysponować warunkami technicznymi, by stosowne oświadczenia wydrukować samodzielnie, każdorazowo dysponuje gotowymi drukami oświadczeń do podpisania.
 2. Komisja przetargowa weźmie pod uwagę ofertę z najwyższą zaoferowaną ceną. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 3. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.

V. INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA

 1. Zarząd Powiatu Puławskiego może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację do publicznej wiadomości.
 2. Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zobowiązana jest zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości, osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium, w ten sposób, aby najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy nastąpiło uznanie rachunku (wpływ środków na rachunek Starostwa Powiatowego w Puławach).
 3. O terminie zawarcia umowy notarialnej Nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 4. Koszty notarialne i sądowe ponosi w całości Nabywca nieruchomości, w tym koszt wypisu aktu notarialnego dla Sprzedającego.
 5. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. , poz. 344 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).
 6. Właściciel nie dysponuje badaniami gruntu, w związku z powyższym na zasadzie art. 558 ustawy
  z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) w umowie kupna sprzedaży strony umownie wyłączą odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Nieruchomość zbywana będzie w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
 7. Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzenia przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Puławach, al. Królewska 19, pok. 103, tel. (81) 886 – 11 – 62.

Treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.pulawy.powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach.

Puławy, dnia 16 sierpnia 2023 r.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu znak: ZN.6840.1.5.2023.AGKA

Puławy, dnia …………….………………….2023 r.

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, że zapoznałem/-am się z pełną wersją ogłoszenia
o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w obrębie Żyrzyn, Gmina Żyrzyn, oznaczonej
w ewidencji gruntów numerem działki 671/30 o pow. 0,3461 ha.

Stan faktyczny i prawny przedmiotu przetargu jest mi znany i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń tytułem ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu.

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu znak: ZN.6840.1.5.2023.AGKA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Puławski z siedzibą w Puławach al. Królewska 19, 24-100 Puławy, tel.81 886 11 00, adres email: starostwo@pulawy.powiat.pl.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo@pulawy.powiat.pl lub listownie na podany wyżej adres administratora danych z dopiskiem „Do Inspektora ochrony danych”.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z postępowaniem przetargowym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 671/30 położonej w Żyrzynie, Gmina Żyrzyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e, art. 6 ust. 1 pkt b RODO w związku z art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów
  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).
 4. W celach realizacji czynności o których mowa w pkt 3, potrzebujemy Pani/Pana następujących danych:

– imię i nazwisko,
– adres zamieszkania,

– nr telefonu,

– adres e-mail,
– nr PESEL,

– nr dowodu osobistego,

– nr rachunku bankowego,
– inne dane (wynikające z przepisów ustawy).

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą uprawnione organy państwowe.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji akt zgodnie z kategorią archiwalną, niezbędny do zakończenia czynności związanych z realizacją Pani/Pana wniosku, umowy lub do dnia wypełnienia wzajemnych zobowiązań, nie krócej jednak niż przez okres wskazany w ustawie z dnia 14 lipca 1982 r.
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 z późn. zm.).
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do:

– treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO,

– prawo ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO,

– usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 RODO,

– ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO,

– prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,

– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO,

– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie art. 7 ust. 3 (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości prawnych zrealizowania Pani/Pana prowadzenia postepowania o którym mowa w pkt 3.
 3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

…………………………………………………….
(miejscowość, data, imię i nazwisko)

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy